Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, Volumen3

Portada
F. en E. Gyselynck., 1839
 

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 310 - Nam interdum tria uuu, ut puto, quaerit in sono, priores duo consonantes, ut mihi videtur, tertium vocali sono manente...
Página 447 - Eia Mater, fons amoris ! Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam.
Página 310 - ... interdum vero nee a, nee e, nee i, nee u vocalium sonos praecavere potui: ibi y grecum mihi videbatur ascribi.
Página 227 - Ende (ief hi) nachtferst iaret, so aegh him di grewa nachtferst toe iaen , sonder Aesga doem , ende hi syn...
Página 470 - t hart benepen; Van wat zielsangst aangegrepen ; Hoe doorpriemd met stoot op stoot ; Gy , gezegendste aller vrouwen ! Dus Gods Eenige aan te schouwen ! Dus , den wellust van uw schoot ! Wie weerhoudt zich hier van weenen , Die dees moederborst hoort stenen, Daar dit wee haar open rijt!
Página 112 - Si peinsde berde wisen raet ; Si ontboet met enen bode Den broeder, dat hi om gode Comen soude daer si was. Die broeder sat ende las , 145 Ende leide sine boeke neder, Ende ghinc ter joncfrouwen weder. Si bieten willecome sijn.
Página 470 - Moeder , mocht mijn harte Innig deelen in uw smarte ; Met u snikken om dien Zoon! Mocht het in Zijn liefde blaken ! Mocht ik tot Zijn kruis genaken, Met een innig rouwbetoon ! Gy, gekruiste ! Zie Gy neder! Gy , voor wie U mint , zoo teder ! Prent uw wonden in mijn ziel. Moge 't bloed, waarvan zy vloeien, Dierbre Heiland , my besproeien , Die aanbiddend voor U kniel ! Laat my 't denkbeeld van Uw lijden, In dit aardsche worstelstrijden Steeds verzellen , waar ik ga!
Página 210 - Man, hic weet wel , sonder waen, Dat hic di sach ghistren ghaen Metten man , die hier es ghevaen. Siet men di hier men sal di slaen. Seghe mi , man , seghe mi nu , Wat seghesturof , jof wanen bestu ' ? Bestu leec jof bestu pape , Of bestu des mannes cnape?
Página 236 - ... daer ic eenen meester vant, die mi seide trecht ende tware welc een recht bont houdevare ware : Een man, die een scoon wijf heeft, ende by eer quader lodigghen leeft ende men hem dan sijn wijf ontbruudt stille, of openbare, overluut, so dat ter kennissen comt, int clare: Dats en recht bont houdevare 2).
Página 108 - Gheselschap en mochte hantieren, Dan met hovesschen camerieren Plach si te leiden haren tijt. Vrienscap ende minne sonder nijt Droechsi tot enen jonghen man. 20 Wiselike dat sijt began Hem doen te wetene bi wat saken Dat si manlijc anderen quamen te spraken.

Información bibliográfica