Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

I. Soring del af faulp. 1753.

D É DIÉE

Е

A

TRES-HAUT, TRES-PUISSANT, ET TRES - SERENISSIME, PRINCE,

С

FREDERIC III.

ROI DE PRUSSE, ELECTEUR DE BRANDEBOURG, &c. &c. &c. Philosophe, Guerrier, Législateur , Protecteur des Sciences & des Arts, Pere de ses Peuples.

[ocr errors]

Par Ses très-humbles, très-obéissans, & trèse respectueux serviteurs,

Z.. Châtelaine Eilís.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

E STAETEN VAN WESTVRIESLAND Dloente leveren alfoo ons te kennen is gegeeven by ZACHARIAS EMATELAIR; en Zoon, Burgers en Boekverkoopers binnen Amsterdain, dat zy Supplianten door inkoop waeren magtig geworden, het regt en Copie, en alle de overig zynde Exemplaeren van seker Boek genaemt Histoire de Polybe traduite du Grec par Dom VINCENT THUILLIER, avec un Commentaire ou Corps de Science Militaire, enrichi de notes Critiques & Historiques par Monfr. Le Chevalier de FOLARD, 9 vo?: &c. figures &c. en dewyl zy Supplianten voorneemens zyn 't voorsz: Werk te her. drukken, maer bedugt zynde, de baatzugt hunne Koste en Arbeid zoude te leur stellen tot haere groote schaede. Weshalven zy Supplianten zig ootmoediglyk keer. den tot Ons versoekende het Ons behaege mogte bun Supplianten en haare Erven of recht verkrygende, te begunstigen met octrooy voor den tyd van Vyftien Jaeren om 't voornoemde Werk alleen, met uytiluyting van alle andere, te mogen drukken, uytgeven en verkoopen, sonder dat het jemand anders geoorlooft zyn moge, het gemelde Werk in 't geheel of ten deelen binnen deeze Provincie na te drukken ofte elders nagedrukt zynde , alhier te debiteeren, op zoodaenige boete als wy ge. woon waeren te statueren tegens de Contraventeurs, en voorts in Communi forma.

Zoo is’t dat wy de Zaeke en het voorsz: Versoek overgemerkt hebbende en geneegen weezende ter beede van de Supplianten, uit onze regte Weetenschap Souveraine Magt en Authoriteyt de selve Supplianten Geconsenteert, Geaccordeert en Geoctroyeert hebben, Consenteeren , Accordeeren , en Octroyeeren Haer by deeze dat zy gedurende den tyd van Vyftien eerst agter een volgende Jaeren het vocrsz: Werk in diervoegen als zulks by de Supplianten is versogt en hjer vooren uitgedrukt staet, binnen den voorsz: Onzen Lande alleen zullen mogen drukken , doen drukken, uitgee. ven en verkoopen, verbiedende daeromme allen en een iegelyken het zelve werkin’tgeheel of ten deele te drukken na te drukken te doen nadrukken te verhandelen ofte verkoopen, of elders na gedrukt, binnen den zelven Onsen Landen te brengen, uit te geeven of te verhandelen en verkoopen, op verbeurte van alle de nagedrukte ingebragte, verhandelde of verkogte Exemplaeren en een Boele van Drie Duyzent Gul. dens, daer en booven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier , die de Calange doen zal, een derde part voor den Armen der Plaatse daar het Casus voorvallen zal en het resteerende derde part voor de Supplianten, en dit telkens zoo menigmaal als dezelve zullen worden agterhaeldt, alles in dien Verstande dat wy de Supplianten met deezen onsen Octroye alleen willende gratisiceeren tot Verhoeding van hunne fchaede door het nadrukken van het voorsz: Werk daer door ingenigen deele verstaen den innehoude van dien te authoriseeren of te advoueeren, en veel min het zelve onder Onze protectie en Bescherminge eenig meerder Credit aen zien of reputatie te geeven, nemaar de Supplianten in Cas daer in iets onbe. hoorlyks zoude influeeren, alle het zelve tot hunnen laste zullen gehouden weezen te verantwoorden, tot dien einde wel expreffelyk begeerende, dat by aldien zy dee. zen Onsen Octroye voor het zelve Werk zullen willen stellen, daer van geene geabrevieerde of gecontraheerde mentie zullen mogen maeken, nemaer gehouden weezen het zelve Octroy in 't geheel en zonder eenige Omillie daer voor te drukken of te doen drukken, en dat zy gehouden zullen zyn een Exemplaer van het voorsz: Werk op groot Papier gebonden en wel geconditioneert, te brengen in de Biblio. theecq van Onze Universiteit te Leyden binnen den tyd van zes Weeken na dat zy Supplianten het zelve Werk zullen hebben beginnen uit te geeven op een Boete van zes hondert Gulden, na expiratie der vooríz. Ses Weeken, by de Supplianten te verbeuren ten behoeve van de nederduitse Armen van de plaets alwaer de Supplianten woonen, en voorts op pæne van met 'er daad versteeken te zyn van het effect van deezen octroye, dat ook de Supplianten schoon by het ingaen van dit

Octroy

[ocr errors]

Oeroy een Esemplacr geleevert hebbende aen de voorsz: Onze Bibliotheecq by zoo verre zy geduurende den tyd, van dit Octroy het zelve Werk zouden willen her. drukken met eenige Observatien, Nooten, Vermeerderingen, Veranderingen, Cor. rectien of anders hoe genaemt of ook in een ander formaat gehouden zullen zyn wederom een ander Exemplaer van het zelve Werk geconditioneert als vooren te brengen in de voorfz. Bibliotheecq binnen den zelven tyt en op de boeten en pa. naliteit als voorfz: En ten einde de Supplianten deezen Onzen Consente ende octroye moge genieten als na behooren , lasten wy allen en eenen iegelyken dien het aengaen mag, dat zy de Supplianten van den inhoude van deezen doen', laeten en gedoogen rustelyk , vreedelyk en volkomentlyk genieten en gebruiken, Cesseerende alle belet ter Contrarie. Gegeeven in den Haege, onder Onsen grooten Zeegele hier aen doen Hangen den twintigsten December in 't Jaer Onzes Heeren en Za. ligmaekers Duyzeni Zeven hondert Agt en Vyftig.

[ocr errors]

· P. C. STEIN, Ut

Ter Ordonnantie van de Staten

C. BOEY.

Aen de Supplianten zyn nevens dit Oaroy ter

hand gestelt by Extract Authenticq Haer
Ed. Groot Mog. Resolutien van den 28
Juny 1715. en 30 April 1728. ten cin-
de om zig daer na te reguleeren.

C. BOE Y.

« AnteriorContinuar »