Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ex hoc bello ita, uti dixit, adminiftrato; eventuras. N. 34, 35. Deinde inftituendo comparationem inter fefta & ludos ac bellum. N. 36. Tertiò, auget pudorem & indignationem prolatis Philippi. litteris arrogantiæ pleniffimis. N. 39. Et in fummâ periculi gravitate focordiam Athenienfium, quos inertibus & imperitis gladiatoribus ait effe fimiles, defcribit eleganter. N. 41. Quartò, optandum fuiffe dicit ut Philippus bellum recens ac metum Athenienfibus inferret, qui aliter ab ifto veterno excitari non poterant: idque cœlitum confilio & curâ factum. N. 43. Quintò, Ducum ignaviam, fociorum metum, civium fegnitiem ob oculos ponit. N. 46, 47; & omnia breviter colligit. N. 49.

PERORATIO.

'Amorem in patriam, & publicæ rei ftudium profitetur, quo uno fe ad dicendum fententiam impulfum fuiffe teftatur. N. 50.

[ocr errors]

DEMOSTHENIS.

PHILIPPICA I.

Si quid novi negotii in deliberationem vocaretur, ATHENIENSES, tamdiu continuiffem ipfe me tacitus, donec plerique ex iis quibus eam facultatem dat confuetudo fententiam fuam aperuiffent; ac fi quidem. ea mihi placuiffet, acquieviffem; fin minùs, tunc ipfe, quæ fentio, in medium protuliffem.

"

2. Nunc verò quoniam ita res tulit, ut ea nunc expendenda proponantur, de qui-, bus ifti fæpius antea perorarunt, futurum confido ut mihi, quòd primus ad dicendum furgam, venia facilè concedatur. Certè fi ducta è rebus præteritis conjecturâ, verum confilium, & ad rem præfentem idoneum vobis fubjeciffent, nihil confulto nunc opus foret.

3. Primum igitur illud ftatuo, ATHENIENSES, non effe animos abjiciendos nobis, quanquam res peffimo pofita loco videantur.

4. Quod enim in illis hactenus infauftum accidit, hoc ipfum eft peropportunum ad fpem fortuna melioris. Quid ita porrò?

nempe quia ob veftram in gerendo negotio focordiam in hunc ftatum publica res adducta eft. Si enim vobis rem ftrenuè adminiftrantibus, omnia peffum irent, nulla certè fpes relicta foret Reipublicæ meliorem in ftatum aliquando reponendæ.

5. Nunc autem recordamini, quique ab aliis audivifis, quique vidiftis ipfi, reputate, inquam, animis, quò provecta effet non ita pridem Lacedæmoniorum potentia: quemadmodum nihil ab urbis veftræ gloria & dignitate alienum admiferitis : verùm jufto contra illos fufcepto bello, illud ad extremum fortiter & gloriosè confeceritis.

6. Quorfum verò ifta commemoro? ut intelligatis, ATHENIENSES, planéque perSpiciatis nihil pertimefcendum vobis fore tamdiu dum curam & cautionem adhibebitis fin verò negligetis omnia, nihil vobis quidquam è fententiá fucceffurum. Quod quidem utroque hoc exemplo apertiffimè declaratur : hinc Lacedæmoniorum potentia, quam veftrá vigilantia & prudentiá evertiftis; inde verò metu & pertur batione, in quam vos ob veftram incuriam, iftius (a) audacia & injuria conjecerunt.

(a) Iftius Philippi, qui Græciæ dominatum invadere conabatur, & in Atticam nuperrimè,

[ocr errors]

7. Quòd fi quis veftrum, ATHENIENSES, difficilem de Philippo victoriam idcircò fore fufpicatur, quòd & ipfe abun det copiis, & erepta nobis fuerint omnia oppida & propugnacula civitatis, rectè ille quidem fufpicatur: verumtamen illud cogitet, nos aliquando Pydnam, Potideam, Methonemque tenuiffe, & eam omnem quæ Athenas ambit, quafi domefticam regionem. Addo illud plurimos ex iis qui modò funt in ejus ditione populis, cùm liberi olim & fui juris effent, nobis uti amicis, quàm illo, maluiffe.

8. At ne Philippus quidem umquam exiftimavit arduum & operofum effe negotium, cladem & bellum inferre Athenienfibus, vel tum cùm tot oppidis quafi propugnaculis muniti effent, & contra illorum impetus ipfe fociis deftitutus foret. Si enim id exiftimaffet, nihil eorum quæ nunc geffit, effet aufus; neque tantam potentiam adeptus fuiffet. Sed hoc præclarè vidit, omnem hanc regionem velut in medio pofitam belli præmium & victoris prædam fore : atque ita effe a natura comparatum, ut abfentium bonis potiantur præfentes, & negligentium ftrenui, & laboris periculifuperatis Thermopylarum anguftiis, irrumpere

tentaverat.

que appetentes. Id ille cùm haberet perfua fum, omnia fubjecit ac tenet, hac vi & armis parta, illa pactionibus fœderum & focietate. Quippe nemo eft qui non ulirò fe adjungat illis quos videat paratos, & ad rem gerendam expeditos.

,

9. Igitur fi vos eamdem atque ille mentem fufceperitis, ATHENIENSES, in præfentia, fi quidem anteà factum id non eft; fi unufquifque veftrûm, quoad & ipfa res & cujufque facultas feret, in publicam utilitatem incumbat ; fi omni abjectâ diffimulatione, fe ad opus accingat; alius qui habet ad pecunias contribuendas; alius qui per ætatem id poteft, ad militiam & arma tractanda; verbo dicam, fi negotium ipfi per vos veftrum agere ftatueritis, ac porrò defieritis ipfi præftare nihil, Spem verò omnem & laborem in alios rejicere: brevi fiet ut veftra recuperetis, Superis adjuvantibus, ac profligatas per focordiam res in integrum reftituatis, & meritas ab ipfo panas tandem aliquando repetatis.

10. Nolite enim arbitrari fecundam Philippi fortunam illi, tamquam numini cuipiam, certam ac fixam effe, neque ullâ calamitate interverti poffe. Eft qui eum oderit, eft qui metuat, eft qui invideat, vel

« AnteriorContinuar »