Imágenes de páginas
PDF
EPUB

peftatum anni opportunitatem, eafque multo antè profpiciens ac præcipiens è fententiá rem gerit. Etefias, hybernumque tempus obfervans, tum nos invadit cùm ad eum per ventos nobis afpirare non licet. Quamobrem convenit vos non collectis raptim navibus & auxiliis , quæ numquam tempori adfunt, bellare, fed paratas femper in omnem eventum habere copias quarum hyberna ftatio erit Lemnus, Thafus, Sciathus, aliæque in eadem ora inJula, portubus, frumento, ceteroque commeatu abundantes.

32. Quo verò anni tempore illinc prodeundum, quando molles ad terram`acceffus, quibus fidendum ventis, cognofcere nullo negotio licebit. Erit illius, cui fummam rerum mandaveritis, providere quibus copiis, quàm tempeftivè utatur: veftrum nunc eft ea quæ funt vobis jam recitata, præftare.

.

33. Quod fi primùm, quas dico, pecunias fuppeditaveritis; deinde milites triremes, equites, aliaque id genus omnia comparaveritis; tum lege latá quemquam à militia difcedere vetueritis; ipfi colligenda, dividendæque pecuniæ curam in vobis fufceperitis'; denique rationem adminiftrati belli, ab imperatore veftro repe

tatis; illucefcet illa dies, quæ moleftis & inutilibus veftris confultationibus finem aliquando imponat.

34. Accedit illa quoque utilitas, quòd hoftem maxima fuorum proventuum parte fpoliabitis. Quo tandem pacto? Nimirùm ille præda, quam fociis veftris aufert, quorum naves toto mari fpoliat, rapitque, dives habet unde belli contra vos gerendi fumptus alat.

35. Quid erit prætereà commodi ? Illud longè maximum, quòd ab ejus incurfionibus damnoque capiendo procul fitis; non jam ille ut nuper impetum in Lemnum, in Imbrum fecit, indeque cives veftros captivos afportavit, verùm etiam abactis ad Geræftum navibus, immenfam pecuniæ vim collegit ; ac demùm in Marathonem exfcendens, inde facram triremem adduxit. Quæ dedecora & detrimenta, neque vos impedire, nec in tempore, ut maximè ftatueratis, adeffe potuiftis.

36. Age verò, quid effe caufæ cenfetis, ATHENIENSES, cur Panathenaorum, cur Bacchanalium fefti dies femper indicto & fuo tempore celebrentur ? five principes civitatis, & rerum iftarum gnari, five privati ac imperiti curam illorum fortiantur ac fumptus quidem in illas

ferias

ferias tanti fiant, quantos una claffis adornanda poftularet ; tantâ porrò mole, tanto apparatu res geritur, quantum in Græcia reliquá videre non eft. At verò cùm claffes aliquem in locum deflinamus, nulla tempori venit, non Methonem, non Pegafas, non Potideam. Nimirùm quia ifta quidem, quæ ad feftorum apparatum pertinent, omnia fancita legibus ac definita funt: multò antè unufquifque novit, quis in qua tribu Chori & Mufica quis gladiatorum & pugilum curam fit habiturus, quid à quo, & quando fumendum fit. Nihil non expenfum, nihil non conftitutum eft, neglectum nihil, aut omiffum

2

"

,

37. Quæ verò ad bellicam rem & apparatum fpectant, incompofita, indefinita omnia nullis legibus certis, regulifque funt fixa. Itaque fimul atque increpuit aliquid, magiftros navium creamus, & fa cultatem iis damus oneris iftius in alium rejiciendi tum de comparanda pecunia ratione deliberamus. Sub hæc, placet in naves imponi nefcio quos quà recèns in urbe, quà foris extra urbem habitantes; mox cives fuccenturiari, & ad illos fupplendos navigare decernimus.

38. Dum hæc geruntur, caufa interim, cur navigetur, eft nulla: tempus rei ge

H

renda in apparando confumptum eft ; ávölat illa gubernatrix rerum, occafio, tarditatemque noftram & fegnitiem non expectat. Quas verò paratas fore putabamus, nihil moliri poffunt copia; elapsâ opportunitate jacent. Hoc animos addit Philippo, fcilicet cujus hæ ad Eubaos, ple na conviciorum, & infolentiffimi faftus, litteræ funt.

EPISTOLA.

39. Ea quæ audiviftis, ATHENIENSES, vera funt magnam partem; id quod utinam ne effet! atque adeò minimè ad audiendum jucunda. Verùm fi quis, dum res moleftas, ne mærorem afferat, obruit filentio, ipfas delere quoque, ac earum damna farcire poffet; fanè ad gratiam & voluptatem loqui præftaret. Sin verò illa quæ intempeftivè quæritur voluptas orationis damnum reipsà & perniciem affert : pudeat vos, ATHENIENSES, vobis ipfis verba dare & calamitatum veftrarum mentione in aliud tempus, & curatione dilatá, vulnus fortunis graviffimum & certiffimum imponere.

9

2

40. An non hoc intelligitis? qui bello feliciter uti velit, huic faciendum effe, ut

[ocr errors]

fortunam & eventus rerum varios quafi ducat, non fequatur, utque imperator quilibet exercitum, fic ille res antecedat: adeò ut ea fiant quæ ipfi vifa fuerint, non quæ facere cafus ipfum neceffitafque coëgerit. At vos, ô cives, copias omnium habetis maximas & fortiffimas, naves, milites, equitatum, pecunias, & reditus ampliffi mos, neque his omnibus tamen ad hanc ufque diem in loco ufi eftis.

41. Omninò barbarorum pugilum ritu decertatis cum Philippo. Si quis illorum percutitur ab altero, femper ad plagam recurrit; fi aliunde feriatur, ed manum convertit: fed præcurrere in adverfarium illi fe fidenter objicere, contra illius petitiones munire fefe, neque poffit, neque velit. Affertur Philippum effe in Cherfonefo ftatim illud ire auxilio decernitis. In Thermopylis, vel alio quopiam in loco ? Ultrò citróque trepidi curfitatis, quocumque ille veftra arma, tamquam imperator vef ter, detorferit.

42. Ita nihil in bellica re, quod vobis utile fit, confulitis, nihilque providetis, antequam facinoris aliquid hoftem, vel moliri, vel molitum effe refciatis. Atque hæc antè fortaffe facere licuit: neutiquam nunc licet, in tantum adducta res difcrimen funt.

« AnteriorContinuar »