Imágenes de páginas
PDF
EPUB

lis Petri Custantii vestigiis insisto, aut controversiam angustis paucorum librorum finibus concludo : fed retectis veterum Hæreticorum fraudibus & impudenti perfidiâ, demonstro plurimos ex his falsarios fuisse, atque adulteras tam in fuos Sacrorum Librorum codices , quàm in lucubrationes Patrum & exemplaria Conciliorum, manus intulisse.Porrò quanti Catholicorum referat, palam fieri vaferrimorum hominum fubdolas artes & nefarium scelus , nemo non intelligit ; fraus enim si lateat , nocet; si innotescat, recidit in auctorem. Suam autem in Hæreticos perfidiam reipsâ totam recidiffe , nec quicquam nocuisse , aut certissimæ Sacrorum Librorum integritati, aut firmissimæ Patrum Traditionis auctoritati plane manifestum fiet. Hos ergo ex Tractatione hac fructus reportaturum me spero, ut boni omnes, & sceleratos Hæreticorum mores pronumque ad

[ocr errors]

omne perfidiæ genus ingenium magis ac magis cognoscant; atque adeo fibi ab hac peste caveant diligenter, & firmius adhæreant Catholicæ Ecclesiæ, contra quam malitia Hæreticorum tentare multa potest , prævalere nunquam potest.

000

IN DE X CAPITUM,

Quæ in hoc Volumine continentur.

LIBER PRI MU S.

De veteribus Hæreticis Sacrorum Codicum corruptoribus.

16 PARS PRIM A.

P

pag. 18

Lurimos è veteribus Hæreticis suos Sa

crorum Librorum codices olim adulterasse. CAPUT I. Veterum Herefum magistros non

nisi dolis & pravis artibus suas Sectas propagasse.

19 CAP. II. Nulla cos cenfurâ notari poffe, qui

putant aliquot Sacrarum Litterarum Codi

ces à Judeis olim fuisse corruptos. 30 CAP. III. Græcam feptuaginta Seniorum In

terpretationem consultò & malitiosè a Judæis falfatam fuisse.

37

[ocr errors]

1

46

Cap.IV. Subdolas fuisse nec satis fideles Sym-

machi , ficut & Theodotionis atque Aqui-
, Judaizantium Hæreticorum Interpre-

tationes.
CAP. V. Veteres Hæreticos quædam Libro-

rum Sacrorum exemplaria suis adjeftionibus

ac detractionibus reipfa corrupisse. 54
Cap. VI. Decurtatum olim fuisse à Saturni-

no Hærefiarcha hunc Genescos locum : Fa-
ciamus hominem ad imaginem & simi-
litudinem noftram : Ab eodem Saturni-
no , à Carpocrate, Cerintho , Ebione , aliif-
que Hæreticis mutilata olim fuisse. Evan-
gelia.

61
CAP. VII. Magnam fuisse Carpocratianorum,

Cerinthianorum atque Ebionitarum in muti.
landa Scriptura impudentiam.

66
CAP. VIII. Mutilata effe à Marcione atque

adulterata , Evangelium fecundùm Lucam
atque Epistolas Pauli.

79
CAP. IX. Idem flagitium à Cerdone , Lu-

ciano & Apelle commisum , quod à Mar-

cione.
CAP. X. Pepuzianos, Tatianum & Severia-

nos varia Scripturæ loca pro
immutasse.

97
Cap. XI. Aufos efse Theodotianos atque Ar-

temonianos sua Sacrorum Librorum exem-

plaria adulterare.
CAP. XII. Quid de Manichæis fenferint Hie-

[ocr errors]

91

libidine sua

[ocr errors]
[ocr errors]

LIBER SECUNDUS.

E

211

De veteribus Hæreticis Librorum Patrum

aliorumve Ecclefiafticorum codicum Corruptoribus.

208 PARS PRIM A. Cclesiastica Scripta non pauca à vete

ribus Hæreticis olim adulterata fuifse. Cap. I. Ab ipsis Patribus reprehensam fuisse

veterum Hæreticorum in falfandis anterio

rum Patrum operibus perfidiam. ibid. Cap. II. Sincera sancti Andrea Apostoli Alta

fuisse olim ab Hæreticis miferè fædata da

Corrupta. Cap. III. Nulla reprehensione dignos esse Ca

tholicos Doctores , qui censent librum Palto.'

ris olim ab Hereticis falsatum fuisse. 229 CAP. IV. Libros Recognitionum olim à S.

Clemente fcriptos , ab Ebionæis primum , deinde etiam ab Arianis fuisse corruptos : adulteratos pariter fuisse , tàm Canones qui vulgò Apoftolorum dicuntur , quàm libros Conftitutionum Clementi Romano attri

butos. CAP. V. Eum , qui septem genuinas sancti

ܬܐܐ

23$

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »