Imágenes de páginas
PDF
EPUB

amandi obligationem generatim folvunt, dumque in Sacramentorum materiâ probabilem tantum, non autem tutam fequuntur fententiam, fuprà demonftravimus.

Hæc igitur ex antedictis concludimus.

Sup.cap. 32

XLV. Summa do

&rinæ præce dentis, ejuf

I.

Conftat Pænitentiæ Sacramentum que conclu

lapfis æquè ac Baptifmum omnibus, fio. etiam adultis nondum regeneratis, effe neceffarium, hoc eft non tantùm neceffitate præcepti, verùm etiam neceffitate medii, [ cum voto.]

II.

Neutrum eorum Sacramentorum dum actu fufcipitur, etiam voto Sacramenti conjunctum, femper fupponit jam acceptam juftitiam & gratiam his contrariæ Sententiæ Concilio Tridentino adverfantur.

:

Sup.cap. 201

Conftat utrumque Sacramentum Sup. cap. sy non acceptæ gratiæ aut juftitiæ fi- 6, 7.8. gnum, fed accipiendæ caufam inftrumentalem effe.

III.

IV.

Non minores aut inferiores difpo-1

Ibid

Sup. cap, 187

fitiones requiruntur ad juftificationis gratiam in Sacramento Pœnitentiæ impetrandam, atque in ipfo baptifmo cùm adultis traditur: contraria fententia eidem Concilio & fana theologiæ repugnat.

V.

De amore in Baptifmo extat ca non expreffus è Concilii Arauficani cap. 25. Hoc etiam falubriter profi temur,& credimus quod ipfe Deus nobis, nullis præcedentibus meritis, & fidem & amorem fui priùs inSpirat ut baptifmi Sacramenta fideliter requiramus, & poft baptifmum, cùm ejus adjutorio ea qua fibi funt placita, implere poffimus. En ad requirendum Baptifmum amor neceffarius, ad minimum in cipiens, ut tradit Concilium Tri dentinum.

Sup.cap.9. to. 11. 17.

[ocr errors]

VI.

Supponuntur ergo in utroque Sacramento diftincti actus præparato rii fidei, fpei, ac dilectionis, quâ Deum ut omnis juftitiæ fontem dili gere incipimus.

VII.

18. 19. 214

22

In utroque Sacramento pariter Sup.cap. 12 requiritur propofitum firmum ac validum implendi præcepta omnia quæcunque Chriftus tradidit, adeờ que vel maximè primum illud de Deo toto corde ac totis viribus diligendo, hoc eft, fuper omnia.

VIII.

In utroque Sacramento pari necef- Sup, cap. ima fitate petenda eft fides, quæ per dile&tionem operatur..

IX..

In utroque Sacramento æquè re- Suprà cap: quiritur voluntaria fufceptio gratiæ 13. 18. 19& donorum, quibus homo efficitur ex injufto juftus, & ex inimico amicus: æquè neceffarius confenfus in juftitiam inhærentem, quæ eft ipfa caritas: æquè voluntario motu quærenda, volenda, procuranda Dei amicitia. Contrariæ fententiæ ejusdem Concilii decretis adverfantur.. X.

41:

Neque tamen omnis etiam inci-Supi cap. 3. piens Dei propter fe dilectio ftatim 8. 21, 34 juftificationem inducit, fed ea tantùm contritio, quàm caritate perfectam effe contingat.

Sup. cap. 23. 24. 25. 32. 33.

XI.

Qui folvit obligationem Dei fuper omnia diligendi per fpeciales actus, aut ad certum numerum redigit, hærefim docet aut inducit.

XII.

Sup. cap. 23.

Qui negaret hoc præcepto teneri #4.25. 33. etiam peccatores, etiam Poenitentes, eandem hærefim induceret.

XIII.

34.

Sup. cap. 33. Neque pœnitentes à conatu faltem eximendi, cùm jubeantur & moneantur, & facere quod poffint, & petere quod non poffint, Deo adjuturo ut poffint.

30. 31. 35. *36. 37.

XIV. Sap.cap. 26. Qui docent Penitentes, fuffice27. 28. 29. re attritionem ex folo metu concep tam, non tantùm difponere aut parare viam ad juftitiam, Concilio Tridentino addunt, eofque periculosè fallunt.

Sap.cap. 32.

X V...

>

lidem nifi Pœnitentes provocent ad dilectionem præparatoriam eamque tanquam non neceffariam fr negligant, in Sacramentis conferendis de valore Sacramenti fequuntur

quuntur opinionem probabilem relictâ tutiore: probabilem autem non ex verâ fed ex fuâ fententiâ. Hæc igitur funt capita, quæ à Tridentino Concilio accepta, ut vera, ut tutiora, ut certa ab Epifcopis doceri: ab iifdem contraria prohiberi debeant.

Hæc nos, fecuti doctiffimos ac maximos in Italiâ, Galliâ, aliifque provinciis Epifcopos, fratribus & Comprefbyteris noftris Ecclefiarum rectoribus, aliifque ibidem verbum & Sacramenta adminiftrantibus, Epifcopalis refponfi loco, in manus docenda & utenda tradimus: his ab universâ fraternitate obediri oportere admonemus ; ne fchifmata in Ecclefiis fiant, neve falsâ fecuritate fimplices animæ deludantur.

FINIS.

L

« AnteriorContinuar »