Imágenes de páginas
PDF
EPUB

canturex feff.

IV.

Seff. XIV

cap. IV.

tum Poni- Sacramento pœnitentiæ applicentur, tentiæ appli- eadem Sacro-fancta Synodus docet: XIV. chap. Efi contritionem hanc, quam defcribit, aliquando caritate perfectam effe contingat, hominemque Deo reconcilia re,priufquàm hoc facramentum actu fufcipiatur; ipfam nihilominùs reconciliationem ipfi contritioni, fine facramenti voto, quod in illà includitur, non effe adfcribendam. Quo liquet, non id femper aut ex natura rei fieri, fed tantùm aliquandò contingere, ut illa contritio caritate perfecta fit: unde fubdit, quamcunque aliam contritionem, eum effe motum, quo pœni tens adjutus viam fibi ad juftitiam parat ; quique ad Dei gratiam in facramento pœnitentia impetrandam difponit. Cæterùm contritionem eam quæ ftatim Deo reconciliet, etiam ante fufceptum actu facramentum, eam effe tantùm, quam aliquando caritate perfectam effe contingat : atque adeò alios effe cafus, eofque vulgatos atque communes, quibus abfolutio facerdotis hominem adhuc reperiat obligatum lethalibus culpis, neque juftificatum fupponat, fed faciat.

VII.

Ex ejufdem

Huc fpectat etiam ejufdem feffionis canon ix. Ne quis dixerit, ab- feff. xiv.can, folutionem Sacramentalem Sacerdotis 1x. non effe actum judicialem, fed nudum minifterium pronuntiandi & declarandi remiffa effe peccata: quod non fatis pro fancti Concilii intentione fixum haberetur, fi omnis abfolutio actu fufcepta hominem jam juftum, jamque Deo gratum ac reconciliatum reperiret, idque ex naturâ rei, five ex inftitutione divinâ, fieri oportere, pro certo crederetur. Sic enim Sacramenta, quibus juftificari credimus, opus juftificationis ac remiffionis peccatorum jam perfectum fupponerent, hominemque nullius alterius rei indigentem, quàm ut ei jam remiffa effe annuntiaretur ac declararetur. Ipfa quoque abfolutionis formula, quod abfit, mendax effet, fi nunquam peccata folveret, fed foluta reperiret; nec ministri Chrifti verè unquam exercerent conceffam fibi ligandi ac folvendi, remittendi ac retinendi poteftatem, nunquam folverent folverent, atque remitterent; fed femper foluta vincula,

fi

femper dimiffa peccata fupponerent. Et quemadmodum ad verè exercendam ligandi ac retinendi poteftatem, intelligere debemus non fupponi ligatos, & actu judiciali fub nexu retentos, fed effici, ut,verè ligati, verè & pofitivè fub nexu retenti habeantur; ita de poteftate folvendi ac remittendi credendum eft, nec fupponi tantùm jam foluta & dimiffa, fed verè effici ut actu folvantur, ac remittantur.

Sa

Quæ omnia in hunc fyllogifmum concludi poffunt. Qui fpecialis eft Sacramenti effectus, is ante cramentum actu fufceptum non neceffariò fupponitur; fed per illud efficitur. Atqui in Baptifmo & Pœnitentiâ, fpecialis Sacramenti effectus eft ipfa juftificatio, feu remiffio

peccatorum. Ergo justificatio feu remiffio peccatorum in Baptifmo & Pœnitentiâ actu fufceptis non neceffariò fupponitur, fed per illud effiSeff. xxv. citur. Ergo ulteriùs, quod aliquandò id fiat, non eft neceffarium fed cafuale & accidentarium, nempè cùm contritionem caritate perfectam esse con

cap. IV.

VIII. Concilii Tri

que ejus do

tio: tranfitus

tém.

tigit, ut ex Tridentino diximus. Hæc ergo dogmata circa Sacramentorum efficaciam five efficien- dentini dotiam, non nifi læsâ fide Tridentinâ, &rinæ fumnegari poffunt. Quare diligentiffimè ma, omniumcavit fanctiffima & doctiffima Sy- Arine parnodus, ne, quam tantâ auctoritate tium confenac perfpicuitate afferuit virtutem ac ad fecundam vim; eandem, quod abfit, evertere hujus difpu videretur. Itaque, cùm clarè defi-tationis parnierit, uti prædiximus, & mox lu- Sup. cap. 3. culentiùs declarabimus, ad juftificationem in Sacramentis requiri, ut ad eam moveamur non folo timore pœnæ, fed etiam dilectione juftitiæ; ne tamen putarent, eam dilectionem faltem cuin voto Sacramenti ftatim effe vivificam, five reconciliatoriam, ac juftificantem, eam certis caracteribus, à vivâ, & reconciliatoriâ, five juftificante contritione difcrevit ; quod hæc quidem fit, ut diximus, caritate perfecta; illa au- Sup¡ capi Bi tem fit dilectio tantùm incipiens, nec ad eum deducta finem, ut caritate perfecta fit: unde etiam fit, ut fit præparatoria, non perficiens, aut juftitiam inducens, fed ea quam ipfa

IX.

De difpofitionibus, ma

juftitia confequatur; ut fit denique, non nova vita, quod eft opus contritionis caritate perfecta, fed novæ vitæ propofitum, ejufdemque inchoatio quædam. Quos incipientis dilectionis caracteres nunc explicare aggredimur : atque hæc erit fecunda pars noftræ difputationis, haud obfcurioribus aut inferioribus Sacrofancti Concilii firmata decretis, & pari utique fide retinenda.

SECUNDA PARS.

Placet igitur primùm ex feffione VI. cap. vi. fequentia recitare: Dif ximè verò ponuntur autem ad ipfam juftitiam, de incipiente dum excitati divinâ gratiâ.

dilectione Dei

... liberè moad confequen- ventur in Deum, credentes vera effe, dam juftificationem necef- quæ divinitùs revelata & promissa sunt ; fariò requifi- atque illud imprimis, juftificari impium tâ: ex feff. per gratiam ejus... & dum peccatores

VI. cap. VI.

fe effe intelligentes, à divina juftitia timore, quo utiliter concutiuntur, ad confiderandam Dei mifericordiam fe convertendo, in fpem eriguntur ; fidentes, Deum fibi propter Chriftum propitium fore, illumque tanquam omnis juftitia

« AnteriorContinuar »