Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Dices, peccatores omnes violare illud de dilectione mandatum implicitè tantùm, eo quòd cætera mandata contempferint, quibus implendis illa continetur dilectio Dei, quam effectivam dicunt.

Contra: illa, ut vocant, effectiva dilectio facit obfervari mandata propter ipfum Deum, tanquam proSup.cap. 1. pter finem ultimum, non interpreta tivè,fed propriè, & id negare eft hæreticum, ut ab initio, Alexandro VIII. auctore, diximus. Ergo in co peccas vel maximè, quòd mandata propter Deum implere nolueris five neglexeris. Quam fanè injuriam refarcire non potes, nifi firmiter ftatuas, propter ipfum Deum implere mandata: hoc eft effectivam exercere dilectionem.

Ibid.

Jam attentè confiderantibus eompertum erit nobis, æquè fide certam obligationem noftram ad fpecialem ac proprium dilectionis actum. Nam pro explorato ac fide certo pofuimus, ita ut contrarium hæreticum haberetur, vi mandati hujus, Di liges, omninò teneri nos ad illum

Specialem ac proprium dilectionis actum: ad id, inquam, teneri nos, nec femel in vitâ, nec per folidum faltem quinquennium, fed per annos, per dies, ita ut ejus ufus fit frequentiffimus, imò verò tam frequens, ut familiaris nobis ac velut quotidianus effe videatur: cùm abfque illo nec orationemDominicam, quæ velut quotidiana effe debeat, vero fuoque fenfu intelligere aut proferre poffimus. Quo pofito, fi rem altiùs fcrutemur, atque intimos refecemus tantæ veritatis fenfus ; certum item erit nobis, inde exortam effe ipfam effectiveæ, five mandata propter Deum adimplentis dilectionis ceffationem, quod affectivam fuo loco & tempore æquè neceffario fervandam omiferimus. Hinc tota mali labes. Hinc peccandi prineipium,. ac rectè Auguftinus: Per Tom. 5. in q banc dilectionem peccata folvuntur.Hac 1. Jo, fi non teneatur, & grave peccatum eft, & radix omnium peccatorum. Nec immeritò; ex hoc enim debent folvi peccata, ex cujus defectu orta funt. Si enim, ut fieri oportebat, debi

tum affectum in Deum provocaffes, neque omififfes tam neceffarium fancte dilectionis exercitium, pro. fectò nec effectivæ & mandata propter Deum adimplentis dilectionis officium intercidiffet.Peccas ergo,quifquis es, contra ipfum debitæ dile&tionis affectum; quod ut refarcias, ipfam voluntatem, ipfum propofitum fpecialis & propriæ five affectivæ dilectionis exercendæ excitari oportet.

Dices, id nimiæ fubtilitatis effe, neque vulgaribus hominibus venire in mentem. Contra ; nam has voces, affectivum, effectivum, aliafque fimiles vulgates homines nefciunt ; fed rem ipfam, hoc eft, & præcepta omnia implenda effe propter Deum, & ipfam quoque dilectionem fingulari ftudio in Deum incitandam, idque divino de dilectione mandato cautum effe, tenere omnes, omnes doceri debent ; nec omitti poteft tanta res ab iis, qui Deo placere volunt.

Ac reverâ, fi quis attendat tot poft pœnitentiam lapfus, facilè deprehendet horum effe fontem, quòd de

[ocr errors]

Deo diligendo nec in frequentandâ pœnitentiâ cogitent, frigidamque & exfuccam agant pœnitentiam. Hæc illa eft pœnitentia, quàm indif- Cone, Ni ferenter, nulloque vero ac fincero affectu actam Synodus Nicæna improbavit, fontem & altricem peccatorum, non verum ac firmum eorum remedium.

Rursùs do

Jam ut accuratiùs perpendamus XXIV. diftinctionem impliciti & expliciti implicito & illa ipfa eft, quâ præceptum caritatis explicito. abfolutè eluditur ab iis quos inter Hæreticos computari diximus. Nem- Sup, cap. vi pè, aiunt, ipfum diligere nihil aliud effe, quàm impleri fingula divina præcepta; quibus impletis, præcepto caritatis ibidem implicitè contento fatisfacias, ac nihil neceffe fit, ut de illo explicitè cogites. Sic eludunt præcepti vim, cujus erroris gratiâ ab Ecclefiâ meritò condemnantur. Quare diftinctionem illam fufpe&tam ac periculofam habere nos oporter, cùm in illâ diftinctione errorem exitiofiffimum, quique ad tollendam præcepti maximi obligationem pertineat, latere conftiterit.

:

Ut ergo is error in ipfo Pœnitentiæ facramento retegatur, rogo quid fit illud quod voluntate ac propofito implendi mandata, ipfum dilectionis mandatum comprehendi quidem, fed tantùm implicitè velis? Rogo, inquam, quid fit illud implicitum ? Nempè, inquies, illud vocamus implicitum in aliquo actu contineri, cùm, verbigratia, rogati an volendo implere divina mandata, eâ voluntate contineri intelligamus ipfum de Dei dilectione mandatum, ftarim refpondemus omninò id velle nos. Sic enim interpretari folent illud implicitum. Aiunt omnes uno ore Philofophi ac Theologi, ideò nos in omni actu velle beatitudinem faltem implicitè, quod roganti quid velimus in unoquoque actu, ftatim refpondeamus, nos velle effe beatos, idque à nobis maximè intendi. Efto, fi velis, aliud exemplum familiarius ac magis obvium. In profectione Romanâ, etfi non femper nec omni, ut aiunt, paffu, Romam actu expreffo cogites, tamen certum omninò eft ipfam Romam implicitè vel

« AnteriorContinuar »