Imágenes de páginas
PDF
EPUB

;

ex actis in Castello Sancti Angeli diligenter affervatis, in quibus hæc verba reperiuntur:Similiter propofitum eft, an peccatorum deteftatio in praparatione fpem præcedat? & poft accuratiffimum rei examen fuit conclufum ; Quantumvis aliqua peccatorum deteftatio fpem præcedat, nihilominùs fequi poftea eam peccatorum deteftationem, que ad juftificationem difponat, de qua Seff. VI. cap. VI. eo quod fine aliquâ fpe ac dilectione fieri non poffit.

His ergo clarè liquet, in ipsâ Tridentinâ Synodo nemini dubium fuiffe, quin actus ille dilectionis in Deum ut omnis juftitiæ fontem, ad aliquem caritatis actum per fefe referretur, idque omninò conftare ex intento Patrum, & Theologorum defenfionibus, atque ex ipfius Concilii geftis.

Procul ergo faceffant illa recentiorum Theologorum objecta; dile&tionem illam ad amorem concu

pifcentiæ feu fpei ablegandam effe: imò Tridentini Patres aliquem dilectionis actum ab ipsâ fpe contradiftinctum decernunt & agnofcunt

[ocr errors]

Ac reverâ Theologi, cùm de dile tione abfolutè loquuntur, nihil aliud quàm illam in caritatis actu repofitam intelligunt. Quin Patres Tridentini nullâ unquam amoris illius fpei & concupifcentiæ mentione dilectionem agnofcunt, non eam quam cum fpe confundant, fed eam quam fpei addant ac diftinctè fuperponant.

.

Faceffat etiam illud à quibusdam inventum, de dilectione Dei, ut eft fons juftitiæ, non poffe pertinere ad caritatem; cùm hæc fpectet Deum ut in fe perfectum, nullo refpectu ad nos. Quod ita à Theologis intelligi conftat, ut nos ipfos propter Deum, non autem Deum propter nos diligamus, omniaque nostra ad eum, in fe eft abfolutè & propter fe,refera mus: non autem ut ab amandi cau-fis five motivis excludamus ea quæ' nos adjungunt Deo, Deumque noftrum faciunt. Nam nemo negaverit, ad Deum ex caritate diligendum pertinere illud Davidicum: fxvii. Diligam te, Domine, fortitudo mea: Dominus firmamentum meum

ut'

&refugium meum: Deus meus. Quas voces ex intimo fenfu mandati caritatis Diliges Dominum Deum tuum, depromptas effe conftat: ac proinde ab amandi caufis non nifi per manifeftum errorem fecludi ca quæ ad nos etiam fpectent : quafi etiam iftud: Deum tuum, in ipfo dilectionis mandato tam exprefsè tam directè ab ipfo initio pofitum, non referatur ad nos : quæ tam abfurda funt ac toties confutata, ut jam nec memoratu digna fint.

Quin ex antedictis conftat,Tridentinos Patres ad ipfum caritatis actum Fetuliffe celebratiffimum illum ex fancto Auguftino amorem juftitia, quo nempè diligatur Deus ut ipfa juftitia: atteftante Prophetâ: Et hoc fer. eft nomen, quod vocabunt eum, Dominus juftus nofter, five juftitia noftra. Et iterum: Benedicat tibi Do- Ibid. 17 minus, pulcritudo juftitia. Efto fortè 23 de templo, propter inhabitantem Deum: quantò magis de ipfo Deo* dictum. Denique illud: Nomen meum Mal, Iv. gë fol juftitia: hoc eft profectò fons luminis lumen ipfum idemque

Luc.

illuminans, juftus atque juftifi

Sup. cap. 10, cans, ut fuprà ex Apoftolo retuli

mus.

Geta. Seff.

De feffionis XIV. actis, primum ilXXIX. lud ex doctiffimo Cardinale referemus inter articulos five hæreticorum errores de quibus deliberandum effet, iftum recenferi : Contritionem

XIV. cap. IV. ex eodem Cardinali.

Lib. XI.

399.

cap. 10. p. qua difponitur per examen, per récol lectionem, aut per peccatorum deteftationem, non difponere ad gratiam Dei, nec remittere peccata, fed potiùs facere hominem hypocritam, & magis peccatorem, eamque contritionem effe dolorem coactum, non liberum. Hic igitur diligentiffimè obfervandus eft ipfe hæreticorum error, quem Synodus damnare voluit, ut fcopo quò tendebat cognito, totam ejus mentem facilè affequamur.

Id autem alterâ obfervatione firmamus ex ipfis Cardinalis verbis } Bid. p.1003, nempè ita memorat: Reverâ quantum ex actis comperit, Theologorum intentum fuiffe, ut damnarent hæreticorum fententiam qui pœna metum ut malum reprobarent, non autem ut deciderent quaftionem fcholafticam, an talis ti

mor non folùm fine contritione perfectâ, de quâ vix ulla contentio fuerit, verùm etiam fine ullo ftudio excitandi amorem imperfectum, fufficiat ad impetrandam in ipfo Sacramento remif fionem peccatorum. Unde conftat in hâc Seffione xiv. à Synodo vix dum effe tractatam, nedum definitam putemus eam de quâ nunc agimus quæftionem.

Tertio obfervamus ex iifdem ge- Ibid. p.1003 ftis, in ea Seffione adèo temperatum fuiffe ab eo articulo, ut vix ali qua hujus fignificatio fuerit in duabus fingularibus & oppofitis opinationibus: altera que amorem negabat neceffarium; altera ad aliud extremum oppofita, que contritionem perfectam neceffariam ftatueret. Quo perfpicuum eft procul à vero aberrare eos, qui fuæ de fufficientiâ ortæ ex metu attritionis opinioni,hujus decreti auctoritatem. obtendunt. Quartum & ultimum idq; manifeftiffimum ex eodem Carle accipimus iftud: in decreto de doctrinâ primùm fuiffe pofita duo: alterum, contritionem eam quam Theologi attritionem dicerent, eò quod im

Ibidi

« AnteriorContinuar »