Imágenes de páginas
PDF
EPUB

hæc propofitio: Func folùm obligat de Deo diligendo mandatum, quando tenemur juftificari, & non habemus aliam viam quâ juftificari poffimus: quafi Deus fe velit diligi tantùm à peccatoribus, non autem à juftis ; aut tanti præcepti obfervantia ad juftificationis gratiam impetrandam tantùm; non autem ad confervandam, augendamque pertineat: quo neglecto, ipfâ incuria, gratiam juftificationis

amittant.

Hæc igitur erronea & hæretica procul à fidelium mentibus propulfanda funt. Quantùm autem & quanto fub difcrimine oporteat tantum actum frequentare, ipfa Dominica oratio, quæ quotidiana dicitur, fatis docet; quippe quæ vero & pleno fenfu fine actu dilectionis proferri non poffit; cùm hæc ipfa vox, Pater nofter, fi rectè,& ut à Chrifto pronunciata eft, dicitur, tefte Apoftolo, in-ducat fpiritum non timoris fed adoptio- Rom. v1117 nis & charitatis, in cordibus noftris Gal. IV. 6. clamentem, Abba, Pater.

15.

Sin autem objicitur illud æquè impium ac nugatorium de præceptis po

fitivis, non femper iis teneri nos, atque adeò nunquam, vel vix unquam eò res recidir nobis, ut omnis intercidat fidei & fpei exercendæ obligatio; imò Dei metuendi, cogitandi de Deo, ac de falute fuâ aut fide; ex quo vita Christiana oblivioni Dei, atque inde confecutæ omni injuriæ ac nequitiæ relinquatur. Quem in gurgitem jam demerfi funt Alex. VII. 1. qui hæc dicunt: Homo nullo unquam fua vita tempore tenetur elicere actum fidei, & charitatis, ex vi præceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium. Innoc. XI. Fides non cenfetur cadere fub præceptum Speciale fecundùm fe. Satis eft actum fidei femel in vita elicere.

16. 17.

His igitur generatim præmiffis de mandato diligendi Dei, jam que fint ejus partes ad juftificandum impium, maximè in facramento Pa nitentiæ, ex decretis Tridentinis explicare aggredimur. Quam difputationem ita partiemur ut primùm agamus de Sacramentorum quibus juftificamur, efficientiâ; quo loco demonftrabimus ad illa non requiri eam dilectionem, quæ cùm facra

II.

Partitio hu jus opufculi.

mentorum fufcipiendorum voto femper juftificet. Deinde tractabimus de incipiente dilectione faltem ad juftificationis gratiam in facramentis impetrandam omninò neceffariâ. Denique ex certis principiis difficultates refolvemus : atque is erit hujus tractationis finis.

PRIMA PARS.

five efficien

ac primúm

ex feff. VI.

Aç primùm,facro-fancta Synodus de Sacramentorum quibus juftifica mur effectu five efficientiâ, hæc traquibus juftifididit: Hanc difpofitionem feu præpara- camur effectu tionem juftificatio ipfa confequitur.Quæ riâ. Tridenverba fancta Synodus fubdit, poft tina decreta expofitam præcedente capite illam referuntur: difpofitionem feu præparationem quæ in fide, atque inde profecto cap. vi. & divine juftitia timore, in fpe propter Seff.vi.cap: Chriftum, atque in ipfo incipientis di-vax. ibid, cap lectionis motu reponatur:ex quo peccatorum odium ac deteftatio exiftat, per eam pœnitentiam, quam ante baptifmum agi oportet: denique,in propofito fufcipiendi baptifmi,inchoandi novam vitam,& fervandi divina mandata.

VII.

VI.

[ocr errors]

III.

De facra

mentorum

Non ergo hæc omnia juftificatio nem includunt; non fides, non fpes, non illa dilectio incipiens, non illud ex dilectione odium ac deteftatio peccatorum ; non illa pœnitentia aut illud fufcipiendi baptifmi propofitum ac votum, quamvis cum novæ vitæ propofito, & quâdam etiam inchoatione conjunctum non illa, inquam, omnia, optima licet & fanEta, juftificationem includunt; fed funt ejufmodi, ex quibus, tefte faero-fancto Concilio, ipfa jufiificatio confequatur.

IV.

Seff. VI. cap. VII.

Huc accedunt ex eodem capitulo Ex ejufdem verba fequentia : Inftrumentalis item caufa (justificationis, ) eft ipfe baptifmus, quod eft facramentum fidei. Quibus verbis conftat, ipfum Sacramentum, non acceptæ juftitiæ figillum, ut Hæretici volunt, fed ejus accipiendæ atque adipifcendæ caufam &

[ocr errors]

inftrumentum effe.

V.

proœmio, &

Id autem luculentius ac firmiùs Ex Seff. vI docet alterum capitulum ex Seffionis canonibus VI. VII. procemio repetitum, quod eft VII, VIII ejufmodi : Ad confummationem falutaris de juftificatione doctrina, consenta

neum vifum eft de fanctiffimis Ecclefie facramentis agere, per qua omnis juftitia vera vel incipit, vel cœpta augetur, vel amiffa reparatur. Ex quo conftat, quædam fanè Sacramenta ea effe, per quæ juftitia jam anteà per fufceptum Sacramentum accepta tantùm augeatur; quæ nos Sacramenta vivorum five juftorum appellamus: fed alia etiam Sacramenta ea effe, per quæ juftitia incipiat, vel amiffa reparetur, five recuperetur; qualia omninò. funt Baptifmi ac Poenitentiæ Sacramenta; quæ fanè peccatoribus dentur & mortuis, fed per eadem Sacramenta cum fide fufcepta revicturis. Quò etiam pertinent ex eâdem' feffione feptimâ Canones VI. VII. & VIII. ubi fub anathematis pœna prohibetur, ne quis dixerit eadem Sacramenta figna quadam effe ac notas jam acceptæ juftitiæ, non verò in iifdem gratiam contineri, dari, & reipsâ conferri: idque ex opere operato, quantùm eft ex parte Dei, fi ritè fufcipiant, nec obitem ponant..

VI:

Quæ dogmata atque decreta, five ur vocant, principia generalia, ut ad facramen

Ea dogmata

« AnteriorContinuar »