Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

me quid irrepat divini cultûs absonum sanctitati:
ant le fortè quid ejusdem decori,

integritati , ac maa
jestati minus confentaneum illevisset error, vel igne-
rantia , hoc omne penitùs expungatur.

Huic legi fummus Pontifex Pius V. correcto Bree viario quo Apoftolica ipsa vtebatur Ecclesia , plenum autoritatis insuper exemplum adjecit : idemque poftab Episcopis passim fufceptus labor. Indė sensim, fi quid in Breviariis libris que alijs Ecclefiafticis mendosum esset , aut saltem minùs accuratè digeftum, non femel "recisum est : quod quidem , noftrả hâc præsertim atate , plures Gallicana Ecclefia Episcopi teniaverunt majore cum diligentia ac dele&tu , en multa non fine laude perfecerunt.

Eorum nos exemplum ut sequeremur , opera pretium fore duximus, FRATRES CHARISSIMI, Rovisjon hoc Breviarium in hujufce Diæcefeos ufum emittere. Hoc verò eo majore ftudio sumus aggresi , quòd apertam jamdudum ab Ecclefia Metropolitana Jemitami ineundo, o muieri noftro , & totius Cleri noftri votis faceremus satis ; ac præclaram aliunde

veteremque hujus , quæ nobis à Deo concredita eft , & Millal. Eeclesiæ d hareditatem publicis etiamnum apud nos Carcas. tesaiam tabulis , ut suum fibi Breviarium , suum fibi an. 1472. officium ritumque haberet , desuetam revocaremus. item Bre. Quod quidem opus ut quàm absolutissimum o utiviar. litati veffre convenientisimum in manus vestras veCarc. an, niret , FRATRES CHARISSIMI , nihil à nobis diligen.

tia pratermissum eft ; negle&tumque nihil , ut illud
tandem a divini cultús splendori , noftris que
communem omnium sanctificationem spectant votis
refponderet. Quâ autem ratione elaboratum fit ac con-
cinnatum , quâve lege, Jengula totius operis membra
compacta sint atque digefta , ut ejufdem usus fiat
omnibus facilior e planior, in ipfo limine , breviter
aperiendinn effe judicavimus.

Hanc porrò elje Breviarii mentem ut precandi
formulas complečatur , & documenta fuppeditet , nul-
lus profectò ignorat. In ejusmodi opere ad alterutrum
omnia spettare neceffe eft. Quæcumque autem Chorus
sota decantat , Psalmos, Cantica , Hymnos, Responso-
ria, Antiphonas , Versiculos , iis precationes contine-
ri notum eft. Quæ verò unius vole proferuntur , ut
Leftiones , Capitula , & Cangnes, ea pertinent ad

[ocr errors]

1538.

[ocr errors]
[ocr errors]

nus

e Lib.

[ocr errors]
[ocr errors]

و

3. V, 16.

[ocr errors]

tant , aut publico intersunt.

Ac primùm quidem quòd spectat ad precationem , qua eo potior Breviarii pars laties diffusa eft, cùm verisimiem illud fet quod aiebat quondam Cypria.

e Amicam & familiarem effe orationem, Deum de suo rogare; hoc loco vos monitos volumus, FRA- de Orat, TRES CHARISSIMI, maximam in eo præsertim curam à

Dom. nobis adhibitam fuille, ut, fi excipiantur Hymni, An. poft init. riphona quadam, Orationes, ac Leétiones nonnulla fingula Officii partes è Sacra depromerentur Scriptura , qua , ut scitis , divinitus inspirára utilis est ad docendum , ad arguendum, ad corripiendum , & erudiendum in justitia. £

f2.Tim. Eamdem verò in partiendo Psalterio rationem secuti fumus , quam

in aliis Ecclesiis jam institutam invenimus. Sui fingulis cujusque hebdomada diebus , imò co fingulis cujusque diei Horis addiéti funt Psalmi , ita dispositi , ut omnes, ferè femper intra unins hebdomada spatium perlegantur. Qui longiùs excurrebant , eos divisimus ; qua in re , veteri huic at gentilitiæ legi obsecuti Jumus , quâ in Provincia Narbonens antiquitus sancitum fuit , ut per majores Psalmos paulationes fierent, & per quamque pausationem gloria Trinitatis Domino decantaretur. g Kâdem autem Psalmorum partitio- Com. ne precum inæqualitatem fuftulimus , & ad juftio- Narb. rem modum contraximus nimiam officiorum prolixita- an. 689 tem : non fanè mente , ut aliquid ex iis subduce- s. 2x retur quæ Deo deberi sentimus ; fed ut recitantium animi minùs jam gravarentur , Cantoresque jam lento spiritu e diftinéto verba omnia pronunciarent.

Quoniam verò animus rerum tenore nimiùm æquabili plerumque dejicitur, varietate aliquâ certiùs @ faciliùs ad pietatem inescatur , ex aliis quoque Breviariis exemplum fumpfimus , ut cujusque diei offieio fuus quidam fcopus, certumque difcrimen assignaretur ; ficque sua cuique diei tribueretur ad meditan. dum materia. Die Dominicâ, quâ Dei potestas in mundo creando salvandoque præcipuè colitur, o que creata lucis dies eft , excitatur in fidelium animis Dei a divina legis amor Feria secundâ , benigna Dei erga homines charitas e beneficentia celebratur. Tribx's proximè fequentibus feriis amor proximi, speso

ã üj

[ocr errors]
[ocr errors]

Ibid. nam.

[ocr errors]
[ocr errors]

pre cateris feligendos curavimus , qui lumen veris tatis mentibus parerent , formam moribus , crucem vitiis , affe&ibus devotionem , sensibus discipli.

Morem quoque demim illum omnium recentiorum Breviariorum , quo in Officio Prima leguntur Canones Conciliorum imitati fiemus. li autem ferè omnes haufti funt è Generalibus , aut Provincialibus Conci. liis ; atque ex iis prasertim quæ in bac Provincia habita sunt : quibus nonnulla passim ex antiquioribus hujusie Diæcefeos Synodis Statuta adjungi voluimus. Quidquid autem ad tuendam Ecclesia disciplinam , aut ad fingendos Cleri mores utiliffimè inftitutum eft , id omne illorum anonum serie elucefcet.

tandem ratione , FRATRES CHARISSIMI,totum elaboratum est opus. , ut parata fint Sacerdotibus fubfidic quibus fuam ipfa pietatem enutrire, ac populos fibi commisos scientia salutis faciliùs poffint inftruere. Hinc Verbi Divini difpenfatores non largas quidem ,, sed salubres aquas haurire poterunt , quibus pia animarum Chriftianarum fitis expleatur. Hinc ipßs altarium Miniftri veræ pietaris morumque regulas elix cient , & opem quoque ferent facillimam ad orationem mentalem cæleftiumque rerum commentationem, ex quâ ipsa eorum oratió quæ vocalis dicitur , vim suam omnem accipit. Vnum igitur supereft, FRATRES CHARISSIMI,

hortari vos in Domino, ut has preces , quâ par eft, animi attentione , religione , ac pietate reciteris. Veftris porrò auribus afsiduè infonet vox illa Dei quondam populum suum objurgantis, quòd labiorum tenùs adoraret, a mente procul abesset. Non enim folo de

inani verborum sonitu precandi munus peragitur , fed 11.Cor.

fpiritu & mente ; m fed continuato cordis desiden Epist.

rio , ut ait S. Auguflinus, 11 Multùm enim precae

ri eft, ad eum quem precamur , diuturnâ & piâ corProbam.

dis excitatione pulsare, o Orate igitur certatim , concordique & fan&o certamine ; & sanè memineritis & pro nobis orare. P Obsecro ergo vos ,

fra. tres, 9 per Dominum noftrum Jesum Christum , 85

per charitatem san&i Spiritûs , ut adjuvetis me in Rom.

orationibus vestris pro me ad Deum. r Ipse autem 35.v. 30. Dominus noster Jesus Christus , & Deus , & Pa

r 2. Th, 2.V.is.

ter nofter , qui dilexit nos, & dedit confolation

[ocr errors]

14. Is.

130, ad

[ocr errors]

o lb 30. PIb. 31.

9

[ocr errors]
[ocr errors]

nem æternam & fpem bonam in gratia, exhortes tur corda veftra, & confirmet in omni opere, & sermone bono.

Mandamus itaque omnibus Diæceseos noftræ Ecclefiis, Monafteriis, Collegiis , Communitatibus , Ora dinibus , necnon cu omnibus Clericis qui ad illud tenentur Jeu ratione Beneficii , leu ratione facrorum Ordinum, feu aliâ quâlibet ratione', ut hocce Breviario noftro à nobis ita digefto & concinnato utantur : diftriétè videlicet inhibentes, ne aliud quam hoc noArum , fove privatim , five publicè, in pofterum recitare præfumant.

Datum Carcassona in Palatio noftro Episcopali die octava mensis Junii anni millefimi feptingentefimi qua dragefimi quarti.

* ARMANDUS , Episc. Carcassonensis.

De Mandaro

BUT EL

[ocr errors]
[ocr errors]

pre cateris feligendos curavimus , qui lumen veris tatis mentibus parerent , formam moribus, cru

cem vitiis , affeâibus devotionem , senlbus discipli. Ibid. nam.

Morem quoque demùm illum omnium recentiorum Breviariorum , quo in Officio Prima leguntur Canones Conciliorum imitati sumus. li autem ferè omnes haufti funt è Generalibus, aut Provincialibus Conci. liis ; atque ex iis præfertim qua in hac Provincia habita funt : quibus nonnulla passim ex antiquiori. bus hujufce Diæceseos Synodis Statuta adjungi voluimus. Quidquid autem ad tuendam Ecclesia disciplinam , aut ad fingendos Cleri mores utiliffimè inftitutum eft , id omne illorum Canonum serie elucefcet.

E a tandem ratione , FRATRES CHARISSIMI, totum elaboratum est opus, ut parata fint Sacerdotibus subfidiz quibus fuam ipfe pietatem enutrire , ac populos fibi commiffos scientiá falutis faciliùs poffint inftruere. Hinc Verbi Divini difpensatores non largas quidem, sed salubres aquas haurire poterunt , quibus pia animarum Chriftianarum fitis expleatur. Hinc ipßs altarium Ministri veræ pietaris morumque regulas elix cient, & opem quoque ferent facillimam ad orationem mentalem. cæleftiumque rerum commentationem, ex quâ ipsa eorum oratió quæ vocalis dicitur , vim Juam omnem accipit.

Vnum igitur fupereft, FRATRES CHARISSIMI, here tari vos in Domino, ut has preces , quâ par eft, animi attentione , religione , ac pietate recitetis. Veftris porrò auribus afsiduè infonet vox illa Dei quondam populum suum objurgantis, quòd labiorum tenùs adoraret, a mente procul abesset. Non enim folo o

inani verborum sónitu precandi munus peragitur , sed N1.Cor.

fpiritu & mente; m sed continuato cordis deside

rio n Epift.

ut ait S. Auguftinus, n Multùm enim precae

ri eft, ad eum quem precamur , diuturnâ & piâ cor130.

ad

14. 12.

[ocr errors]

dis excitatione pulfare. o Orate igitur certatim , Probam.

concordique & sancto certamine ; & sanè memineritis & pro nobis orare, p Obsecro ergo vos , fra.

tres, 9 per Dominum noftrum Jesum Chriftum , & Rom.

per charitatem sancti Spiritûs , ut adjuvetis me in

orationibus veftris pro me ad Deum, r Ipse autem 35.V. 30.

Dominus nofter Jesus Christus , & Deus, & Pa.

ter noster , qui dilexit nos , & dedit consolation 2. V.IS.

19.

o lb 30. PIb. 31.

r 2. Th,

« AnteriorContinuar »