Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tres Le&iones leguntur de Scriptura oc- dariam , vel proprium five Sanctorum , five curente.

de Tempore. Ad Laudes Matutinas, Horasque se

DE OFFICIO SEMIDUPLICI. quentes usque ad Completorium inclufive in Officio Feriali tam majore quàm A Semidumedio Litaniæ , seu preces fiexis geni- plicis dicuntur Pía,mi Feriales bus recitantur.

cum Aniphonis de Sancto ; deinde Ca

pitulum , Hymnus , Verticulus , AntiDE OFFICIO SIMPLICI. phona ad Magnificat & Oratio de Sancto

ut in Communi vel proprio : tum fiunt Fficium fit Simplex , quando ita

Commemorationes communes. noratur in Kalendario , vel in Pro- Ad Completorium , Plalmi , Antiprio Sanctorum.

phona & Capitulum de Feria ; Hymnus Ad primas Vefperas Psalmi cum suis de San&is Dona Deus; Versus & reliqua Antiphonis dicuntur de Feria ; deinde ut in Dominica. Capirulum , Hymnus, Verliculus , An- Ad Nocturnum poft Invitatorium & tiphona ad Magnificat , & Oratio dicuntur Hymnum de Sancto , Plalmi Feriales de Santo : Tum fiunt Commemoratio- terni dicuntur cum tribus Antiphonis Des, tam fingulares li quæ fint, quàm

ex Nocturno de Communi fecundum Communes

Feriam occurrentem aflumptis ; Feriâ Completorium dicitur ut in Feriali secundâ aut quintâ Antiphonæ ex priOfcio minore.

mo Nocturno; Feriâ tertiâ aut fexta Ad No&urnum , Invitatorium , Hym

cx secundo Nocturno ; tandem Fe025 , Pfalmi cum suis Antiphonis , & riâ quartâ aut in Sabbato ex tertio Verficulus dicuntur de Feria : Abfolutio Nocturno defumuntur. Similiter Versi& Benedi&iones ut habentur ante Pfal. culus & tria Responsoria ex codem terium. Dux priores Le&iones leguntur Nocturno, quo Antiphonæ accipiuntur. cs Scriptura occurrcote; ita ut ex tibus Duæ priores Lectiones leguntur ex Scriquz affignantur in Proprio de Tempore prura occurrente ; ita ut ex tribus qux fant dux, primæ scilicet fecundam ad- notantur in Proprio de Tempore fiant jungendo : & tertia fecundæ locum te- duæ , ficut & de Simplici Officio obDeat. Duo priora Responsoria erunt se- servavimus. Tertia Lectio addetur de cundum & tertium Feria , dempto Gloria Sancto. Denique poft tertium ResponPatri. Deinde tertia addetur Le&io de foriumn Hymnus , Te Deum. Sando cum fuo Responsorio. Denique

Ad Laudes & Horas omnia dicuntur ut Hymnus Te Deum.

in Officio Simplici , præter preces aut Ad Laudes Matutinas , Versus Sacer- Litanias quæ ad Primain debent omitti. dotalis de San&to ut in Communi nisi Ad fecundas Veiperas, Plalmi Feriales, fit proprius; Pfalmi Feriales præter Can- Antiphonæ & cetera de Sancto. Tum ticum , quod eft proprium pro San&is in

fiunt Commemorationes communes. unaquaque Feria, cum Antiphonis de Completorium dicitur ut fuprà poft San&o ; Capitulum , Hymnus, Verficu- primas Vefperas. lus , Antiphona ad Benedictus , & Oratio de Sancto. Tum fiunt Commemoratio.

De Officio B. Mariæ in Sabbate , & aliis

Feftivitatibus. Ad Primam Pfalmi Feriales cum pri- Uoties Feriâ vj. occurrit Feftum Sema Antiphona de Laudibus; Capitulum Regi feculorum cum suo Responsorio Commemoratio de beata Maria in brevi. Deinde Litaniæ seu Preces , & Sabbato ; & ad Completorium dicitur Ieliqua ut in Feriali Officio minore. Hymnus, Dona Deus , cum sua Doxolo

[ocr errors]

Q

[ocr errors]

Ad Tertiam , Pfalmi Feriales cum se- gia , cetera ut in Psalterio. cuħda Antiphona de Laudibus ; ad Sex- Quando verò Feriâ vj. Vefperæ integrz tam , Pfalmi Feriales , cum tertia Anti- dicuntur de beata Maria ; ad Completophona de Laudibus;ad Nonam , Pfalmi rium , Capitulum , Hymnus , VerticuFeriales cum quinta Antiphona de Lau- lus, Antiphona ad Nunc dimittis & Oratio dibas: deinde Capitula cum suis brevi. dicuntur , ut notatur in Officio B. Mariæ bus Respontoriis & Versiculis de San&o, in Sabbato ; quod observatur quoties ut in Communi. Denique Orario pro- Vesperæ dicuntur de B. Maria ; nifi alipria , ut in Proprio Sanctorum.

DiQa Nonâ terminatur Officium Sim- Ad Laudes loco Cantici quod repepiex.

ritur in Psalterio dicitur Canticum Ad quam Claffem pertineant cetera de qui- Judith , Aperite portas , ut in Laudibus has dicendum fupereft Oficia indicabit Kalente Oficii parvi , quod obfervatus quoties

ter notetur.

9

[ocr errors]

rum.

A

I am

[ocr errors]
[ocr errors]

Bit officium B. Mariæ , nisi aliter note- tam in primis quàm in fecundis Vef tur in proprio.

peris , etiamfi fuerit Feftum folemac, Ad Primam Capitulum , Regi seculo- nifi aliter notetur in Breviario.

DE OFFICIO DUPLICI MAJORE. In Beobr. $. Qui natus es de Maria Vir. gine.

N Ad Hymnos Horarum Doxologia num exceperis , omnia dicuntur ut Qui natus es de Virgine,

in Duplici minore. Jefu , tibi fit gloria ,

Ad No&urnum;Invitatorium & HymCum Patre', cumque Spirits

nus dicuntur de Sancto , ut in Proprio In sempiterna fecula. Amen.

vel Communi. Deinde recitantur noNiú fic propria.

vem Psalmi Feriales , finguli cum fine

gulis Antiphonis de San&o. Tum VerDE OFFICIO DUPLICI MINORE. liculus , Lectiones & Responsoria di

cuntur ut in Officio Duplici minore.

Denique Hymnus , Te Deum. minoris dicuntur Pfalmi Feriales

DE OFFICIO TRIPLICI cum Antiphonis de Sancto : Deinde Capituium ; Rcsponsorium , Hymnus,

Secondo Claffis. Verficulus, Antiphona ad Magnificat , & 'N Officio Triplici secundæ Claffis Oratio de Sando ut in Communi vel Proprio. Nec funt Commemorationes Vesperas , dicuntur Psalmi Feriales cuin nili lingulares.

Antiphonis de San&o : deinde CapituCompletorium dicitur ut in Officio lum, Responsorium , Hymnus & VersiSemiduplici.

culus de Sancto. Antiphóna ad Magnificat Ad No&urnum , poft Invitatorium & Triplicatur , id est ter cantatur , primò Hymnum de Sanco, Plaimi Feriales antc Canticum , secundo ante Versum ternid cuntur cum tribus Antiphopis ex Gloria Patri : tertiò poft Versum Sicut Nocturno de Communi fecundum Fe- trat. Poft Orationem de Sancto fi occurat riam occurrentem aflumtis. Similiter Festum Simplex , aut Semiduplex de eo Verficulus & tria Responsoria ex co- fit commemoratio. dem Nocturno assumuarur Prima Lec- Completorium dicitur ut in Officio tio icgitur ex Scriptura occurrente ; ita Semiduplici. ut ex tribus qua affignantur in Proprio Nocturaum dicitur ut in Officio Dua de Tempore unica fiat:secunda Leatio plici majore. legcrur de Sancto : tertia de Evangelio Laudes dicuntur ut in Officio Semi. & Homilia , & poft tertium Responso- duplici , Triplicarâ tamen Antiphona rium addetur Hympus, Te Deum. ad Canticum Benedictus.

Ad Laudes Matutinas , Verlus Sacer- Ad Horas, Responsoriis brevibus addidotalis de San&o , ut in Communi vel tur Duplex Alleluia , alleluia , quod etiam in Proprio; Psalmi Feriales cum Anti- poft primum Verlum resumitur; secundo phonis de Sancto ; Capitulum , Hymnus, Versiculo simplex additur Alleluia, ficut Versiculus, Antiphona ad Benedictus , & & Responsioni. Oratio de Sancto. Nec fiunt Commemo

DE OFFICI0 TRIPLICI rationes , nifi fingulares.

Prima Classis. | Prima , Tertia , Sexta & Nona dicun

N tur ut in Officio Şimplici, præter Preces quæ ad Primam debent omitti.

peræ dicuntur ut in Triplici secundz

Claffis , addito tantùm Alleluia in fine Ad secundas Vefperas, Pfalmi Feriales dicantur cum Antiphonis de Sancto :

Versiculorum , & Antiphonæ ad Magnideinde Capitulum , Hymnus , Versus ,

ficat. Antiphona ad Magnificat & Oratio de

Completorium dicitur ut in officia Sancto. Nec funt Commemorationes Semiduplici. nifi fingulares.

Nodis officium in tria No&urna dir

tribuitur. Completorium dicitur ut in officio

In Laudibus Matutinis Triplicatur Semiduplici.

Antiphona ad Benedictus , addito Allelnia , DE DOMINICA. in fine ipfius.

Ad Horas, Responsoria brevia dicuntur Fficium de Dominica ordine dispo- ut in Triplici secundæ Claffis.

DE OFFICI0 SOLEMNI. tim in Proprio de Tempore.

Quando non fit Officium de Domini- 'N Officio solemni omnia dicuntur uf 62 , de ca scmper fit commemoratio , in

[ocr errors]

7

[ocr errors]

I

[ocr errors]

Il friplici prima Clallis.

,

[ocr errors]
[ocr errors]

AdOficium No&urnum,lavitatorium

Annotationes pro tempore Pafchal. seperitur integram poft quemlibet Verlaim Pfalmi Venite , exultemus.

Empus Paschale incipit à primis DE OCT VI S.

que ad Sabbatum poft Pentecoften proon fit Odaya nifi de Festo Solem.

tendirur , quo dic , dicta Nona, termina

tur. Ciaffis.

Tempore Paschali in fine omnium Ad Officium No&urnom, intra O&a- Antiphonarum , Versiculorum & Ref rts, quz funt ritûs Semiduplicis aut Duo ponsoriorum dicitur Alleluia. plicis , tres dicuntur Antiphona No&ur- Ad Vefperas , Completorium & Layas occurrentis , & Psalmi non fint pro- des Matutinas dicuntur fingulis diebus prü ; & autem novem Antiphonæ dici Pfalmi Feriales : Ad Horas Psalmi de Eesti delumantur ex Psalmis Fefto pro- Dominica ; sed ad Primam non dicicur ptiis, & üdem novem Plalmi reci entus Symbolum quicunque nili in Dominica per Octavam ; unes Plalmi primi Noctur- die. à dicuntur fub una Antiphona è uibus Ad Officium No&urnum dicuntur ejusdem Nodurni occurrence secun- taniùm tres Plalmi in Proprio de Temem Feriam, ita ut prima Antiphona pri- pore assignati. mi Notturni reciterur Feria II & v. se- lo Officio Simplici, lavitatorium, cunda Antiphona cjusdem No&urni re- Hymnus , Antiphona dicuntur ut in citern Feria IIL & VI. tertia vero An- Feriis , & habentur in Proprio de Tem. tiphona Feria Iy.& Sabbaro. Et fic in se- porc. Versus & duo priora Responsoria cardo & tertio No&urno,niti pro Otava dicuntur fecundùm Feriam, & haben. kabeantur in Proprio tres Antiphona. tur in eodem loco. Extribus Le&ionis

4. & BB. desumuntur ex Nocturno bus de Feria fiunt duæ. Tertia cum fuo dici Fotti occurrente secundum feriam, Rcsponsorio erit de San&o. nifi aliter notetur in Proprio.

In officio Semiduplici & suprà, InIntra O&avam Officii Solemnis, Offi- vitatorium dicitur ut in Communi cium fit Duplex minas , aut Semiduplex, San&orum , niß fit Proprium , Hymnus, ut notatur in Proprio. Dies verò octava Antiphona , Versus & tria Responsoria cit semper Duplex majus , & per totam dicuntur de Sancto. Dicitur autem AsO&avam Responsoria' brevia dicuntur tiphona prima Nocturni fecundam Fe. cum duplici Alleluia , ut in die Fefto. riam occurrcaris. In Semiduplici dux

In Dominicis , qux occurrunt incra priores Le&tiones leguntur de Scriptura O&avas , totum Oficium fit de Domini- occurrente ; ita ut ex tribus fiant duæ; a, ut in Psalterio & in Proprio de Tem- Tertia eft de Sancto. pore , cum Commemoratione O&avæ ; In Duplicibus puima Lc&tio eft ex nil aliter notetur.

duabus prioribus de Feria ; secunda de latra O&avam Officii Triplicis primæ San&o; tertia de Evangelio & Homilia : Claffis, ritus eft Semiduplex , cxceptâ & omittitur tertia Lcctio Ferialis de tamen O&avi Corporis Chrifti, quæ eft Epiftola

Apostoli. ritüs Duplicis minoris propter reveren- In Officio Triplici & in Solemni ad tiam San&iffimi Sacramenti , exceptâ No&urnum dicuntur ucs Antiphona quoque O&ava Conceptionis beatz Ma- cum tribus Pfalmis in Proprio alliriz,

intra quam fit tantùm de ea Com- gaatis, Le&iones ut in Duplicibus. memoratio propter Adventum Domini , Ad Laudes Matutinas , & ad Vesperas ia dic vero o&ava fit Duplex mious. poft o&avam Pafchæ tam in Feriali of Responsoria brevia dicuntur ur in dic Pcio quàm in Simplici , Semiduplici ac Fefto , omisso , Alleluia , quod additur Duplici, nec son in Officio de Dominiintra Oétavam Corporis Chrifti.

ca fit Commemoratio de Cruce. In Die O&ava , officium fit Duplex Ad Horas, Relponsoriis brevibus addi. Dinus, nisi aliter notetur in Proprio, & tur duplex Alleluia, alleluia , quod ctiam additur Alleluia Responsoriis brevibus. poft primum Yerlum pro rcclamatione

Letra O&avam Triplicis secundæ Clara iefumitur. fis , Officium fit ut in Simplicibus. Dics Odava eft Semiduplex , nili aliter note

DE OCCURRENTIA tur. laga O&avam , & in die O&ava "Ranslatione & anticipatione Of Responsoriis brevibus non additur Alle. luia.

currerc , quando incidunt in cumdem Intra O&avas San&orum , ad Comple, diem. torium dicitur Hymnus, Dena Deus, nifi Si duo , plurave Festa fibi occurrunt, sei noretur.

Oficium dict de digniorc : minus di

[ocr errors]
[ocr errors]

>

gnum aut transfertur , aut anticipatur , Officium aut Commemoratio Vigilie aut hoc anno filetur , aut de eo fit Com. atque etiam jejunium , fi præceptun memoratio.

fuerit, fiet per Anticipationem in SabNon fileiur nisi Simplex aut Semidu- bato præcedenti. Similiter fi inciderit plex incidens in Solemne aut Feriam Vigilia S. Joannis Bapriftæ in Feftum privilegiatam primæ Classis , vel Vigilia Corporis Chrifti aut in o&avam ejufe alicujus Sancti incidens in Feriam ma- dem Fefti , Jejunium & Officium Vigijorein aut mcdiam

liæ fiunt per Anticipationein in Feria Simplicia & Semiduplicia nec antici- quarta. pantur, nec transferuntur.

Dies O&ava fi inciderit in Feftum SoFefta mobilia non transferuntur. lemne aut Triplex, aut in Dominicam

Una Dominica fere sexies in septennio privilegiatam fecundæ Classis , aut in anticiparur , nempe Dominica abundans, diem jejunii , fit tantùm Commemo. cujus Commemoratio fit ante Septuage- ratio de Octava. fimam , vel in hebdomada vigclima le- si Feftum S. Sylvestri inciderit in Docunda post Pentecoften , uitiinâ dic minicam , Officium hujus Sancti fiet per Fefto Duplici aut Triplici non impeditâ. Anticipationem in præcedenti Sabbato. In hac ignur die Oficium fit de Feria ; Siin Quadragefimam inciderit Feftum fed in Nocturno tertia Lectio erit de S. Matthiæ , ejus officium fiet in Feria Homilia ; ad Binedictus Antiphona , & tertia ante diem Cinerum , cum Comad omnes Horas ulque ad Nonam in- memoratione alterius Fefti , fi quod clusi è Oratio erit de Dominica super- forsan occurrat. abundante : Milia quoque de eadem Duplex minus fi in quamcunque DoDominica , cum Commemoratione Festi minicam aut Feriam privilegiacam , aut Simplicis aut Semiduplicis occurren- diem jejunii, aut in Feftum superioris tis in primis Vesperis Nocturno, gradûs inciderit, transferetur in primam Laudibus & Milla ; atque etiam, quando diem Festo Triplici , Duplici , vel seFestum fuerit Semiduplex, in secundis miduplici non impeditam. Veiperis.

Duplex majus li occurrat Dominicz Notandum in Nocturno Commemo- non privilegiatæ, Officium fiet de Durationem alicu;us Sancti non aliter fieri, plici cum Commemoratione Dominice quam per Lectionem ejus Legendæ leu in ucrisque Vesperis , Nocturno, LaudiHistoria : Commemorationem vero bus & Mifla: li in Dominicam privileDominicæ , vel Feriæ majoris fieri per • giatam , aut Feftum fuperioris gradûs , Lectionem Homiliæ.

aut Feriam privilegiatam primæ , aut Si Simplex aut Semiduplex inciderit secundæ Ciallisinciderit , transferetur. in Fettuin Solemne, aut Feriam privi. Solemne aut Triplex si in Dominilegiatam primæ Claflis , Officium fiet cam privilegiatam prima Claslis incide Festo Solemni, aur de Feria privile- derit, transferetur. Si in Dominicam giata fine ulla Commemorationc Fefti secundæ Clailis inciderit, fier Officium ium Simplicis tum Semiduplicis. de Triplici cum Commemoratione Do

Si Simplex in aliud quodcunque minica Festum (excepto Triplici primæ claf ( Si Feiti operum vacui tranferatur sis) aut in Dominicam , aut in Feriam Officium , vacatio non transfertur , nifi mediam , aut Majorem inciderit de eo Feftum fit Triplex. fiet Commemoratio hujus fimplicis in

DE CONCURRENTIA. primis Vesperis , No&urno & Laudibus.

Oncurrere duo officia cam , vel in Feriam privilegiatam lecun- quam alterum terminari extra concurdæ aut tertiæ Claffis , aut in Feftum Du- fum debeat ; quod nili in Vesperis non plex vel Triplex primæ Clailis ; fier accidit Commemoratio Semiduplicis in utrif- In concursu duorum officiorum , atque Vesperis , Nocturno & Laudibus. tendendum eft ad gradum & ad dignita

Si Simplex incidat in Sabbatum extra tem. Gradus intelligitur per denominaAdventum & Ferias Majores aut privile- tionem in Rubrica appositam; dignitas giatas , Officium fic de B. Maria lemper per objectum Felti. Sic Festa Domini Virgine cum Commemoratione Festi ceteris digniora sunt; Festa Deiparæ ceSimplicis , nifi fit dies intra O&avam; terorum Sanétorum Feftis præeunt, &c. tunc enim fit de O&ava. Si in tale Sabo Soiemne Triplici superius eft , Triplex batum nullum inciderit aliud Feftum , Duplici , & fic de aliis. Officium fit de Beata Virgine.

Si duo concurrentia fint ejusdem graVigilia li inciderit in Dominicam , dûs & dignitatis, Velperæ dicuntur de

Felto

[ocr errors]

Semiduplex fi inciderit in Dominic Coquandere dicuntur ante incipit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Fefto przeedenti asque ad Capitulum ; cxceprionem,admonemus observationes
deinde Capitulum & reliqua dicuntur Gingulares, luo loco haberi in Proprio.
de sequcati cam Commcmorationc
pracedcntis.

quadam obferuanda_ab iis , qui privatim Si diverfi fint gradus , Vesperæ dicun

recitant Breviarium.
mi de superiore cum Commemoratio-
ne inferioris.

aut potius Benedictiones dicit : In primis Vesperis Officii Solemnis,

Jube , Domine , bene dicere , non Domne. aut triplicis primz Claffis non fit

Ante & poft Orationes dicit : 1,omine, Commemoratio præcedeatis , nifi fuerit Ikandi orationem meam ; non Dominus ver Duplex majus , aut superioris gradûs.

bifcum, etiamli fuerit Sacerdos. In secundis Vesperis officii Solemnis Ad Primam , aut Completorium , non fit Commemoratio subsequentis, quando fic Confeffio , dicic tantùm una Ris fuerit Duplex minus, aut superioris

vice Confiteor , omissis his vocabulis , sibi gredûs.

Pater , te Pater , vobis fratres , vos fratres : In fecundis Vesperis Fefi Triplicis Deinde dicit : Mifereatur noftri omnipotens primz Clafis non fit Commemoratio

Deus , & dimissis peccatis noftris perancas
Hefti fimplicis; de quocunque verò alio nos ad vitam eternam. Amen.
fit Commemoratio.
Si concurrentium zquales fint gra-

ADDITIO AD FERIAS MAJORES. dus , Velperæ dicuntur de digniore , cum Uoties in Feria majore poit Homialterius Commemoratione.

Q
DE OFFICIO PARVO B. MARIA,

Evangelicum , tria Responsoria lumun. do aliis.

tur de Feria occurrente. Fficium parvum Beatæ Mariæ, of- Si Feria major inciderit in Sabbatum ,

ficium Defunctorum, Septem Plal- tertium Responsorium erit semper ter-
mi pænitentiaies , Litania , Psalmi gra. tium de Feria quarta ; uisi aliter notetuą
dualcs quando & quomodo dici de- in Proprio.
beant , videre eft circa finem Breviarii. Non dicuntur Preces ad Laudes extra

DE EXCEPTIONIBUS. Adventum, nifi dir jejunium.
Um regula ferè omnes quamvis ge-

acrales, semper aliquam patiantur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »