Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Prædicatio munus Epifcoporum
cft præcipuum, 398. Nullus ad
prædicationis munus, nequidem
Regulares in fuis Ecclefiis, nifi
ab Epifcopo approbati admittan-
tur, 399. Prædicationis locum
ab Epifcopo affignatum non li-

ceat mutare, 401.

Prædicatores ab Epifcopo miffi pro
Adventu & Quadragefima, quo-
modo recipiendi, 457. Non mi-
nus exemplo quàm verbo inf-
truant, 218. Si errores aut fcan-
dala diffeminaverint, quid agen-
'D, 402.

To in Fefto præfentationis
nini, 571.

um inftructio commenda-
393 394, 413 414. Pueri
is, & puellæ à feminis inf-
tur, 415.

Q
Quadragefimali tempore ab efu car-
nium abftinendum, 512.

R

Regimen non ambiat is in quo vi-
tium regnat, 210. nonnifi coac
tè fufcipiendum, 214.

Regulares juniores rarò ad concio-
nem mittantur, aut ad eleemo-
fynarum collectionem, 403.
Refidentia. Ad refidentiam obligati,
peccant mortaliter, nec fructus
fuos faciunt, fi non refideant,
371, 373, 374, 376,386.
S
Sacerdotis actio refpondeat nomi-
ni, 426. Sacerdotis anima tem-
plum Dei, 443. Sacerdotum vita
fidelium norma, 196, 203, 252,
500. Sacerdotum dignitas aut
ruina, grandis, 188, 431. 432.
433. Quæ illorum effe debeat
caftitas & fanctitas, 200, 201,
236, 427, 435 436 437
445, 448, 451.
Subdiaconi quales effe debeant
445.

T
Tabernarum ingreffus Clericis, nifi
neceffitatis vel itineris causâ pro-
hibitus, 480. Sub qua pœna,
482, 485.

V

Venatio Sacerdotibus, interdicta,

437.

Verbum exinanitum, 282,

dicendæ ante Lectiones Nocturnorum.

DOMINICA, Et in Officiis novem Lectionum.

IN PRIMO NOCTURNO.

Abfolutio.

Eus nofter inclinet cor

Dda noftra ad fe, ut cuftodiamus mandáta ejus. 3. Reg. 8. 58. B. Amen. Benedictiones.

1. Deus fpei répleat nos omni gáudio, & pace in credéndo. Rom. 15. 13. R. Amen.

2. Filius Dei det nobis fenfum, ut cognofcamus verum Deum. I. Joan. 5. 20. R. Amen.

3. Spíritus veritátis dóceat nos omnem veritátem. Joan. 16. 13. R. Amen.

IN II. NOCTURNO.
Abfolutio.

DA, Dómine, mercédem

fuftinéntibus te, & exáudi oratiónes fervórum tuórum.Eccli. 36.18.R.Amen.

Benedictiones.

1. Pater Dómini nostri Jefu Christi benedícat nos in omni benedictione fpirituáli.Eph. 1.3. R. Amen.

2. Superabúndet in nobis grátia Dómini noftri, cum fide & dilectióne. 1, Timot. 1. 14. R. Amen.

[blocks in formation]

Ipfe Deus pacis fanctificet nos per ómnia. The. 5. 23. B. Amen. IN FESTIS DOMINI. Si fint novem Lectionum, omnia ut in Dominica; fi verò fint trium Lectionum, Abfolutio & Benedictiones fecundum Feriam occurrentem Tertia Benedictio pro Lectione Evangelii ut in die Dominica.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

R. Amen.

2. Dignos nos fáciat Deus in partem fortis San&tórum, in lúmine, qui eripuit nos dé poteftáte tenebrarun.. Coloff. 1. V. 12. 13. R. Amen.

3. Aperiántur óculi noftri, ut convertámur à ténebris ad lucem, & accipiamus for-t tem inter Sanctos. Act.20.18. . Amen.

[blocks in formation]

nedictio, Aperiántur óculi noftri, ut convertámur à té'nebris ad lucem, & accipiámus fortem inter Sanctos. Act. 26. 18. R. Amen. IN FERIALI OFFICIO. Abfolutiones & Benedictiones fumuntur fecundùm Feriam, hoc ordine, fcilicet· Feria 11. & ex I. Noc

turno,

Feria III.& VI.ex II. Nocturno.

Feria IV.& Sabbato ex III. Nocturno, fed loco tertia Benedictionis dicitur fequens

Benedictio.

Pater Dómini noftri Jesu Chrifti det nobis Chriftum habitáre per fidem in córdibus noftris. Ephef. 3. v. 14. 16. 17. R. Amen...

Quando in Feriis majori Quando in Feriis majori bus pro tertia Lectione legitur Evangelium cum Homilia, loco tertia Benedictionis, dicitur, Dóminus det verbum evangelizȧntibus virtúte multâ. Pf. 67. 12. R.Amen. Si quarta occurrat Lectio de Evangelio cum Homilia, vel de Sancto, ut fuprà in die Dominica, quando occurrit decima Lectio.

TOTO TEMPORE PASCHALI Ad Trinitatem exclufivè, tam in Feftis quàm in Domi.

Benedictiones.

Abfolutio.

Per Refurrectiónem Jefu Chrifti, qui eft in dextera Dei, vitæ ætérnæ herédes efficiámur. 1. Petri 3. v. 21. 22. R. Amen.

Benedictiones.

1. Det nos Deus expectáre Fílium fuum de cœlis, quem fufcitávit ex mórtuis. 1.Theff.

1. 10. R. Amen.

2. Interpéllet pro nobis, qui mórtuus eft & refurréxit. Rom. 8. 34. R. Amen.

3. Spíritus ejus qui fufcitávit Jefum Chriftum à mórtuis hábitet in nobis. Rom. 8. II. R. Amen.

Si occurrat Evangelium cum Homilia, loco tertia Benedictionis, dicitur, Evangélium non fit tantùm in fermóne, fed & in virtúte. 1. Theff. 1. 5. R. Amen.

de Evangelio cum Homilia, Si quarta occurrat Lectio vel de Sancto, ut fuprà, in rit decima Lectio. die Dominica, quando occur•

Ad Primam ante Canonem

in quocunque tempore, nif

aliter notetur.

Benedictio.

Bonitátem & difciplínam & fciéntiam dóceat nos Dóminus. Pfalm. 118. 86. R. Amen.

PSALTERIUM

DISPOSITUM

PER HEBDOMADA M. Pars Hiemalis.

DOMINICA DIE

AD OFFICIUM NOCTURNUM
Primò dicitur fecretò,

ATER nofter, qui
es in cœlis, fanc-
tificétur nomen
tuum advéniat
regnum tuum:
fiat volúntas tua, ficut in
cælo & in terra: panem nof-
trum quotidiánum da nobis
hodiè : & dimitte nobis débi-
ta noftra, ficut & nos dimít-
timus debitóribus noftris : &
ne nos indúcas in tentatió-
nem ; fed libera nos à malo.
Amen. Matth. 6.9.
ed 13.

Dóminum noftrum ; qui concéptus eft de Spíritu fanéto, natus ex María vírgine; paf fus fub Póntio Piláto, crucifixus, mórtuus, & fepultus: defcéndit ad inferos tértiâ die refurréxit à mórtuis: afcendit ad cælos; fedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus eft judicáre vivos & mortuos. Credo in Spíritum fanctum,fsanctam Eccléfiam catholicam, Sanctórum communiónem, re

[ocr errors]
[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »