Imágenes de páginas
PDF
EPUB

GENS per vos Súperûm cœ

tibus áddita

Cœlo vos géminis plaufibus éxcipit,

Certat prompta corónas Veftris néctere fróntibus. PER Vos afsiduis culta labóribus

Tellus nos fegetes pinguior áttulit:

Veftram ferte fupérni Meffem patris in hórrea. SIT laus fumma Patri, fümmaque Filio

Sit par fancte tibi glória,
Spíritus,

Qui Chrifti nova jura
Promúlgas per Apoftolos.
Amen,

ỳ. Conftitues eos principes fuper omnem terram. R. Mémores erunt nóminis tui, Dómine. Pf.44.0.17.18.

Ad Benedictus, Ant. 1. d. In regeneratióne cùm féderit Filius hóminis in fede majeftátis fuæ, fedébitis & vos fuper fedes duódecim,judicántes duodecim tribus Ifraël. Matth. 19. 28.

Or HORAS, Antiphona Oratio propria. de Laudibus, & fic deinceps. AD PRIMA M. Ant. 1. F. Exúlta cœlum. Capitulum. Regi feculórum, ut in Pfalterio. CANON, ut habetur in Proprio de Tempore. Pars Hiemalis.

[ocr errors]

In Solemnibus & per OctaVam in Triplicibus prima claffis & in die Octava; in Triplicibus fecunda claffis non intra Octavam, nec Septuagefima ad Pafcha in Refponforiis brevibus ad Horas dicuntur duo Allelúia, ut in Tempore Paf chali.

eft.

[ocr errors]

AD TERTIA M.
Ant. 8. c. Judícium datum

Capitulum, Sap, 3. 8. Udicábunt natiónes & dominabúntur pópulis, & regnábit Dóminus illórum in perpétuum.

*In judicio. Repet. Sedérunt, R. breve. Sedérunt fedes, y. Sedes fuper domum David. Pf. 121. 5. *In judício, *. Glória. Repet, Sedérunt,

v. Príncipes populórum Deo Abraham. Pf. 46. 10. congregáti funt, R. Cum Oratio propria,

AD SEXTA M. Ant. 5. f. In generatiónibus, Cleverborum quæ præCapitulum. Jude 17. Hariffimi, mémores eftó,

dicta funt ab Apoftolis Dómini noftri Jefu Chrifti.

R. breve. Annuntiavérunt cœli Juftitiam ejus. Repet. Annuntiavérunt. v. Et vidé runt omnes pópuli glóriam a iij

ejus. Juftitiam.y.Glória. Repet. Annuntiavérunt. Pf96.6. ý. Non funt loquélæ neque fermónes, R. Quorum non audiántur voces eórum. Pf. 18.4.

Oratio propria.

AD NONA M. Ant. 2. d. In fundaméntis Jerúfalem.

Capitulum. Apoc. 21, 21. Uódecim portæ, duó

D decim margarita funt,

per singulas; & singulæ portæ erant ex singulis marga

ritis.

B. breve. Nimis honorificáti funt*Amíci tui, Deus, Repet, Nimis. y. Nimis confortátus eft principátus eó. rum. Pfal. 138. 17. * Amíci, . Glória. Repet. Nimis. y. Dii fortes terræ, R. Veheménter eleváti funt. Pfal. 46. 10.

Oratio propria.

AD VESPERAS. Antiphona. Exúlta cœlum, cum ceteris de Laudibus. Capitulum. 2. Cor. 5. 19.

pofuit in nobis Deus verbum reconciliatiónis: pro Chrifto ergo legatióne fungimur, tanquàm Deo exhor tánte per nos obfecrámus pro Chrifto, reconciliámini

Deo.

In

Hymnus, TA'RTARI dira, ut in primis Vefperis.

y. Annuntiavérunt ópera Dei, R. Et facta ejus intellexérunt. Pf. 63. 10.

Ad Magníficat, Ant. 8. g. Quæcunque alligavéritis fu per terram, erunt ligáta & in cœlo: & quæcúnque foivé ritis fuper terram, erunt fol ta & in cœlo. Matth. 18. 18. Oratio propria.

COMMUNE UNIUS MARTY RIS.

IN PRIMIS VESPERIS Ant. 2. d. Juftus quafi leo confidens, abfque terrore erit. Prov. 28. 1.

Art. 3. a. Timórem & metum, & probatiónem indúcet fuper illum Dóminus: donec credat ánimæ illíus. Eccli. 4 19.

Antiph. 1. a. In tentatione Deus illum confervábit, non illidétur quafi in procélla na vis. Ibid 33. v. 1. 2.

&

Ant. 7. C. Firmábit illum, lætificabit, & thefaurizábit fuper illum intellectum juftitiæ. Ibid 4. v. 20. 21.

Ant. 6. f. Ufque in tempus fuftinébit patiens, & pófteà reddítio jucunditátis. Ib.1.29. Capitulum. a. 12, 2. Cce Deus Salvátor meus, fiducialiter

Feftis Triplicibus, R. Lu- Euer agam, & nos dibria, IX. de Officio nocturno.

imébo: quia fortitúdo mea & laus mea Dóminus. In Duplicibus minoribus & Suprà.

R. Benedictus vir, qui confidit in Domino,* Erit Dóminus fidúcia ejus, † Non timebit cùm vénerit æftus. Jer. 17. v. 7. 8. *. Qui fuftinúerit in finem,hic falvus erit. Marc. 13.13.*Erit Dóminus. .Glória. Non timébit.

Hymnus. Sanctol. Victor.

[blocks in formation]

PATRI Ináxima laus, máxima Fílio

Sit par sancte tibi glória, Spí

[blocks in formation]

Tɛ pro lege fua magnáni- D

mum mori,

[blocks in formation]

Alia Oratio. Eus, qui beátum N. Mártyrem tuum atque Pontificem ad prædicándum erudifti, & ad perfeverándum roboráfti: da nobis, ex ejus imitatióne fidéles inftruere exemplo, & confirmáre patiéndo. Per Dóminum. Si non fit Pontifex.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

N. Mártyris tui natalitia cóli-
mus, interceffióne ejus in tui
nóminis amóre roborémur.
Per Dóminum.

Alia Oratio.
Eus, qui beátum N.

Torquéntibus fit fórtion.

DA, Chrifte, tanti militis
Aquáre facta fórtia :
Da fuftinére pro tuo,
Quodcunque durum,nómine.
ETERNE tu Verbi Pater,
Patri,

DMártyrem tuum virtute Æterne Fili, par Pour,

conftantiæ in paffióne roboráfti, ex ejus nobis imitatióne tríbue, pro amore tuo próf pera mundi defpicere, & nulla ejus advérfa formidáre. Per Dóminum.

-AD OFFICIUM NOCTURNUM. Invit. Chriftum qui dat vincénti manna abfcónditum *Veníte adorémus. Apoc.2.17. Pfal. Venite, pag. 2. Hymnus. Sanctol. Victor.

Et par utrique, Spíritus,
Tibi, Deus, fit glória.
Amen.

INL NOCTURNO. Ant. 1. D. Qui certat in agóne, non coronátur nifi legítimè certáverit. 2. Fimoth. 2.5.

Ant. 2. d. Qui vícerit, non lædétur à morte fecúnda. Apoc. 2. 11.

Ant. 3. c.Hæc eft grátia,

Ex quo, falus mortálium, fi propter Dei confcientiam

Fluxit facer Dei cruor;

Homo redémptus æmulum
Deo litávit fanguinem.
NON jam crucis Chrifti pu-
det;
Deum fatéri mórtuum,
Pro mórtuo mori Deo

Eft grande votum Mártyris.
PLENUS fupérno Spíritu
Ridet minas, ridet cruces,
Tuâque fretus déxterâ,
Tibi, Redémptor, mílitat.
PARATA fpectans præmia,
Securus ad poenas volat;
Sic pugnat ut fperet mori,
Et morte mortem vincere.
UNUS tot armatas manus
Stupénte laffat júdice;
Et tortus ipfe qui cadit

fuftinet quis triftitias, patiens injuftè. 1. Petr. 2.19.

. Diligam te, Dómine, . Fortitudo mea. Pf. 17. 1. B. I. Patiénter füftinens, *Deftinávit non admíttere illicita propter vitæ amórem. 2. Machab. 6. 20. v. Confél fus bonam confeffiónem coram multis téftibus. 1. Timoth. 6. 12. * Destinávit.

B. II. Certámen forte dedit illi Dóminus * Ut vinceret, & fciret quóniam ómnium poténtior eft fapiéntia. Sap. 10. 12. V. Confortátus eft fide, dans glóriam Deo. Rom. 4. 20. * Ut vinceret.

B. III. Cuftodivit illum

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

IV. Propter opus Chrifti ufque ad mortem accéffit, Tradens ánimam fuam. Philip. 2. 30. y. Gloriosíffimam mortem complectens, voluntáriè præfbat ad fupplicium. 2. Mach. 6. 19. *Tradens.

ménta fufcepit & in último fpíritu conftitútus. 2. Mach. 7. v. 8. 9. * Invisibilem.

[ocr errors]

B. VI. Beátus vir qui fuffert tentatiónem : quóniam cùm probátus fúerit,* Accipiet corónam vitæ. Jac. 1. 12. y. Hic itaque mundus óbiit, per ómnia in Dómino confidens. 2. Mach. 7. 40. * Accipiet. . Glória. * Accí piet.

ÎN III. NOCTURNO.

Ant. 7. D. Liberávit me Dóminus ab ómni ópere malo; & falvum faciet in regnum fuum cœlefte. 2. Tim. 4. 18.

Ant. 4. irr.d. Divítias æftimans impropérium Christi, af piciébat in remuneratiónem. Hebr. 11. 26.

Ant. 8. g. Non funt condígnæ paffiones hujus témporis ad futúram glóriam. Rom, 8. 18.

. In Deo falutáre meum, R. Et glória mea. Pf. 61.8.

B. VII. Mendaces ofténdit Dóminus, qui maculavérunt illum, * Et dedit illi claritátem ætérnam. Sap. 10. 14. . Oppreffum à nefandórum V. injúria eripuit illum Deus. 2. Petri 2. 7.* Et dedit.

B. V. Magis éligens affligi, B. VIII. Hanc tentatiónem quàm temporális peccáti ha- ideò permifit Dóminus evebére jucunditatem: * Invisibi- nfre illi,*Ut pofteris darétur lem tanquàm videns,fuftinuit. exémplum patiéntiæ ejus. Tob. Hebr. 19. v. 25. 27. y. Tor-2. 12. y. In labóribus plúri

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »