Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

DIONYSIUS FRANCISCUS
BOUTHILLIER DE CHAVIGNY,

MISERATIONE DIVINA

SENONENSIS ARCHIEPISCOPUS,

GALLIARUM ET GERMANIÆ PRIMAS,

CLEROSENONENSI

[ocr errors]
[ocr errors]

Salutem & Benedictionem in Christo Jesu.

LLUD Nobis inter gravifima ministerii nof-
tri officia impositum est, ut Libros Precum Fio
delibus cure noftra Pastorali commiffis propo-
namus omni diligentiâ elaboratos ; in primis
verò ut vobis, Fratres carissimi, qui folicitu-
dinis noftra pars eftis potissima ; divinum

officium accuratiffimè digeftum exhibeamus.
Id enim, cùm fingulis diebus vobis recitandum incumbat
ex iis profectò fententiis ac verbis conftare par eft, qua infor-
ment mores , pietatis sensum augeant ; mentemque repleant
omni scientiâ do Sapientiâ.

Nihil ad hac prestanda Litteris facris efficacius ; afficiunt enim fimul dgn erudiunt. Omnis scriptura divinitus inspira- ?. Tim. ta, atilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripien- 3,16. dum , ad erudiendum in justitia. Vivus est sermo Dei, & Hebr. 4. efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti ; ac pertin- 12. gens usque ad divisionem animæ & fpiritûs. Haustas ex illo fonte puriffimo fententias cùm fepiùs repetunt viri Ecclesiastici, difcunt absque difcendi labore , ii maximè qui funt inftitutioni

Pars Autumnalis.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

can. ult.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

aliis pracipiendum ; & dum memoriæ committunt fua Legem
veterem , Hiftoriam sacram, Sapientia documenta , oracula
Prophetarum, Apoftolorum instituta, ipfam denique Christi
vitam, præcepta , confilia , exempla , mysteria ; hinc usum
fibi comparant maximum verbi illius divini , quo veluti
pabulo exquisitissimo deleétantur Sanéti , doo quo niti debet
doctrina omnis atque disciplina , qua Paftores creditos sibi
populos instituant.

Hæc est Breviarii Senonenfis ultimò editi dos prima doo Jina

gularis, ut pabulum illud tum Pastoribus, tum ovibus utilisiConcil. mum suppeditet ; ex illo enim recifum eft quidquid esset huo Laod.

'mani sermonis in Antiphonis , in Versiculis ac Refponforiis, Agobard

ut merum Dei verbum in iis haberetur ; quod Ecclefia hac lib. de noftra inter primas ufurpasse non immeritò gloriatur. Ex eo div.Pfal. factum est ut Breviarium iftud tanti fecerint plures Ecclefia;

illudque veluti unum ex præftantissimis qua hactenus vulgata
fuerint , sibi assumere , aut ad illius exemplar accommodare
suum, quadam laudi duxerint. Nos ipfi cùm ex Trecensi ad Me-
tropolitanam sedem , divinâ permittente Providentia , con-

cendimus, hocce illi ad ejus ritus dgn usus proprios exa&tum , Concil. maximi inftar muneris reliquimus , obfecuti antiquis Cone Venet. ciliorum decretis, qua uniuscujusque Provincia Ecclefias coman. 465. ponere fe , quantum licet , ad Metropolim jubent.

Arduum illud opus aggressus fuerat Illuftrifsimus Harduirund.an. 517.c. 1. nus qui nos proximè antecessit, cujus memoriam ob fingulare Epaon. virtutis ac veritatis ftudium, aliasque Paftoris eximii dotes an.si?.c. quâ vivum coluimus , semper reverentiâ ego veneratione

profequemur ; eandemque in hac universâ Diæcesi piè invioan.633.c. latéque fervatam excipient omnes anni consequentes. In hujus 2. Tolet. tanti laboris Societatem ac partem Viros pietate & eruditioXI. an. ne insignes , ex Canonicorum Metropolitana Ecclesia collegio 637.C. 3. dos facro Cleri ordine dele&tos, adjutores afciverat ; opusque

pertinaci ego diuturnâ curâ tandem absolutum, ac doctissimi
Præfulis autoritate firmatum, in lucem prodiit ex ipfius Man-
dato 18. Junii 1702. quod cum nostro conjunctum huic nove
editioni premittendum duximus,

Deficiente verò ac penè exhaustå priori editione , aliam de
integro supplere necesse fuit ; inde nata est occasio, ideoque
susceptum ab ipso Decesfore noftro propositum Breviarii hoa
jus non recudendi modò , sed do recenfendi , ut fi quid novo
studio nováque diligentia poffet adjici, accuratius prodires

C.Is. Ge

17. To

let. IV.

[ocr errors]

binc annis , at prasertim ab initio Pontificatus nostri , incubo. burt, qui superstites erant ex iis quorum operâ primò confectum fuerat , aliique nonnulli quos in Scriptura Sacra, in ss. Patrum scriptis, dy in Ecclefia ritibus apprimè verfatos novia Fas. Operi promovendo inftitit pro fua religione di pietate leverendissimus ille Confrater ac Coëpiscopus noster , qui du- Richardum à patria do sede sua pro fide exul , do ab Ecclesia nostra dus,

V Vatamico sinu exceptus , suis ei virtutibus exemplo, suisque No

terford. bis laboribus auxilio esse non deftitit. Ipsorum etiam congref- & Liffibus ac colloquiis , quoties licuit , assidui interfuimus. Vota mor. in verò noftra quàm abundè cumulaverit exitus , singulis, ut in Hibern. Domino confidimus , nec ingratum erit deprehendere , nec

episc. difficile.

Unum est quod ante omnia cautum hic esse voluimus ; ut nempe Sacre Scriptura verba, non per vim aliquam ad propofitum adducta , non interpolata liberiùs , aut aliâ quávis ratione vel minimùm adulterata , fed integra, doo prout in Sacris Codicibus jacent, illibata adhiberentur, nec ullo unquam Sensu nisi nativo, vel faltem Ecclesia usu, aut Patrum interpretatione recepto de confecrato. Sedulò etiam provifum eft, ut in Refponforiis aptiffimè cohærerent inter fe Novum Ven. tufque Testamentum ; figura de veritas concinerent. Quod quia dem in priori editione tentatum, ego passim non infeliciter adimpletum , multò feliciùs nunc videtur absolutum.

Myfteriorum ordo gradatim jam procedit in ipsorum solemni. tatibus, fenfimque Jese explicat do innotefcit sancta ipforum economia. In Officiis Sanctorum omnia fic concinnata dos con texta , ut Antiphona, Capitula , Versiculi ac Responsoria, historia tenorem,

certâ magis dgn aquabili methodo, ac servato rerum temporumque ordine exequantur , suisque finguli vir. tutibus maximè propriis delineati commendentur.

Aucta sunt aliquot gradibus Fefta quadam ; quædam ad inferiorem gradum dedu&ta. Detraštis quorumdam Sancto. rum Officiis, fola nonnunquam Commemoratio remanfit ; quin dgn nonnulli , quamvis paucissimi , silentio omnino prætermissi: que omnia do fingula non nisi maturo admodum confilio.peraita sunt. Dies autem Dominicas communes ad Duplicium ritum evehendas censuimus, cùm ob dignitatem quam nomen ipfum præ se fert , tum ob reverentiam quam fibi ex renovatâ jugiter Christi refurgentis memoria vindicant. Ut verò uberius exponerentur , der altiùs infigerentur animis Evangelin ,

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cxiftimavimus, fi diebus iftis tria in tertio Nocturno Ref
ponforia infereremus , ex iisdem Evangeliis, aut ex aliorum
Evangelistarum verbis desumpta.

Psalterium novâ partitione distinximus, que do aptior do opo
portunior vifa eft. Festis diebus ad Laudes Matutinas peculiaria
Cantica apposuimus , eorum loco que fingulis Feriis funt defi-
gnata. Hymnis rudioribus alii fuffecti sunt elegantiori stylo
exarati. Scriptura facra in totam anni seriem legenda fic
diftributa eft , ut non modò nullus ejusdem omiffus fit Liber
(quod jam antea præftitum fuerat) fed nec ulla dies supersit
que ab hac facra le&tione vacet. Aita Sandoram jam olim
emendata , don pluribus expurgata minùs certis , ad puriores
Historia fontes exa&ta funt diligentiùs , feueriorique cenfurâ
castigata.

Antiquiores hujufce Metropolis ritus, deleti oblivione, aut
negligentia obfoleti, do antiquati, priori quidem fuerunt edis
tione ex parte inftaurati ; in hac autem nova eos cariofius
indagatos , religiofius quoque reftituimus ; illudque Nobis,
commendariffimum fuit, ut primava iftias noftre antiquitatis
veftigiis , quoad fieri potuit, conftanter infiteremus. Hinc eft
quòd officia, qua Semiduplicia dicuntur , tres tantam Lectiones
habeant , eóque inter alia prastent Officiis San&oram ritûs Sima
plicis , quòd hæc fint finie Te Deum, illa verò cum Te Deum.

Jam verò inter veteres noftros ufus , hunc in primis revom candum effe judicavimus ; ut fingulis anni diebus Canon unus

ad abfolationem Capitali legendus afsignaretur : quod quis Cæleft.I. dem do antiqua Ecclefie disciplina inftituit, do recens plus cpift.

3. rium Dioeceseon firmavit exemplum. Hos verò Canones , quo pitular: majoris effent apud vos momenti , ex Conciliis Generalibus , Aquisgr. quorum veneranda eft in univerfa Ecclefia autoritas , aut

ex Synodis Provinciæ noftra Senonenfis, quarum decreta noffe
nos, ipfisque præ ceteris obtemperare decet, ut plurimùm de-
cerpere ftuduimus ; eofque è multis feligere, qui aut Feftorum
folemnitati responderent , unt en continerent, quibus maximè
ego doceri , doo nd pietatem incitari possitis.

Hæc præcipua funt , qua in altera hac Breviarii noftri
editione, addere vel detrahere ac mutare Nobis vifum eft.
Illud autem fic recognitam vobis jam prabemus , egoed cone
fidentius quidem , quod iftud ex Scriptura facra do Tradi.
tione, (que duo funt firmiffima Religionis noftre fundamenta )
totum ejle delibatum non vereamur affirmare.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »