Imágenes de páginas
PDF
EPUB

noftra Diœcefeos Ecclefiis, Capitulis, Paftoribus, Monafteriis, Collegiis, Communitatibus,Sodalitatibus,& aliis Clericis Nobis fubditis, ad divinum five publicè five privatim aftrictis Offi cium, ut bocce ab eodem Illuftriffimo Anteceffore noftro publici juris facto, & à Nobis emendatiùs edita Breviario in pofterum utantur.

10.

?

14.

Concepta dudum de veftra religione opinio, Fratres cariffimi, fpem nobis haud dubiam facit, fore ut fancti bujus Libri lectione fapius iteratâ, novum in dies pietatis ardorem fentiatis, quem deinde in alios poffitis diffundere. Iftas autem Horas ut eo recitetis animo, quem poftulat fanctiffimum illud ad quod vos evexit Ecclefia minifterium, petite à Deo fpiritum gratiæ & precum: induimini Dominum Jefum Zach.12. Chriftum, ac per ipfum, in nomine illius & cum illo offeratis hoftiam laudis Deo id eft, fructum labiorum Rom. 13. confitentium nomini ejus. Per ipfum quippe unum preces Hebr.13. noftra ad folium Patris afcendunt, atque ex ejus meritis 13. fuum omne pretium repetunt. Satagite ne dißona fit vox oris à mentis affectu, quia Deus non vocis, fed cordis auditor De Orat. eft, inquit S. Cyprianus. Vultis etiam acceptum magis effe Domin. Dea vocis facrificium? In mente fit, pro viribus, Pfalmorum in init. fenfus; varios ipforum affectus cor affumat, juxta iftud S. Auguftini: Si orat Pfalmus, orate; fi gemit, gemite; fi InPf.30. gratulatur, gaudete; fi fperat, fperate; fi timet, time- Bnarr. te; omnia enim quæ hic confcripta funt, fpeculum nof 4. 5.7.

trum funt.

Vobis denique id precamur cum Apoftolo, ut verbum Chrifti habitet in vobis abundanter, in omni fapientiâ; coloss. 3. docentes & commonentes vofmetipfos, in Pfalmis, Hymnis 16. & Canticis fpiritualibus, in gratia cantantes in cordibus veftris Deo.

Datum Senonis in Palatio noftro Archiepifcopali, Calendis Decembris, anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo quinto.

†D. FRANC. Archiepifcopus Senonenfis.

De Mandato,
MORICE.

HARDUINUS

FORTIN DE LA HOGUETTE,

DEI ET SANCTE SEDIS APOSTOLICE GRATIA

SENONENSIS ARCHIEPISCOPUS,
GALLIARUM ET GERMANIÆ PRIMAS,

CLERO

SENONENS I.

C

Enar. in

Um juxta Domini monitum Chriftianos omnes oporteat femper orare, non deficere; tum illud in primis Clericos fpectat qui inftituti fui ratione, ac vita perfectioris genere specialius divino obfequio mancipati, uberiori Dei omnipotentis mifericordia indigent. Verùm licèt, Auguftino tefte, tunc continua fit oratio, cùm est continuum Pl. 37. cordis defiderium at continua etiam meritò cenfetur, cùm nullum est paulò diuturnius vita fpatium à gemitu vacuum vel cordis vel oris ; ita jam inde à primis Ecclefia temporibus Fideles cum Difcipulis unanimes in doctrina Apoftolorum, in communicatione fractionis panis, & orationibus perfeverabant : fed refrigefcense poftmodum multorum caritate, piè tandem ac fapienter Ecclefiaftico pracepto, plurimorum feculorum ufu confirmato, fancitum eft, ut quos in præcipuam hereditatis fuæ partem Deus elegißet, ii ftatis temporibus atque horis, quas primum Canonicas, deinde Breviarium appellarunt, singulis diebus pfallerent, ac Domino laudes decantarent. Hunc orandi ritum inEpift. 7. ter alios commendavit Hieronymus ad Latam fcribens de inftitutione filia: Affuefcat, inquit, ad orationes & pfalmos nocte furgere, manè hymnos canere, Tertia, Sextâ, Nonâ ftare in acie quafi bellatricem Chrifti; accensâque lucernâ offerre facrificium vefpertinum. Inde enim fit, ut Clericocorum animus fecularibus interdum diftractus curis, variifque à Deo avocatus negotiis, debitum illud certis quibufdam horis quotidie perfolvendo reficiatur;atque ad Deum precibus faltem interpolatis revocatus aẞurgat alacriuss ficque orationi lectio, lectioni labor fuccedat.

Cùm verò pauca vel nulla fuperfint veteris Breviarii Senonenfis Exemplaria, novum edi oportuit; ne tandem in Diœcefi noftra communis pfallendi ratio deficeret. Hoc autem jam prodit curâ ac ftudio virorum pietate & eru ditione præftantium, qui ex Capitulo noftro & Clero ad id munus dele&ti, pluribus abhinc annis huic operi perficiendo infudarunt s frequentibus ad hoc collationibus habitus, & Nobis etiam, quoties per otium licuit, præfentibus,

Antiquiores Ecclefiæ noftra ritus, cujus hac laus eft non mediocris, nefcire prorsus novitatem, religiosè voluimus manere illibatos iis etiam qui aut incuriâ, aut annorum ferie expuncti eßent, priftinum in morem reftitutis.

Concil.

Edoti tamen antiquitate regulari, ut cum Patribus Toletanis loquamur, Tolet.X. facrifque Canonibus Laodiceno, Bracarenfi, Toletano & aliis, Quadragefimam,utpote luctuofis pœnitentiæ laboribus facram, non nifi agrẻ Martyrum admittere Solemnia, occurrentes eorumdem per illud tempus, aliorumque

C. I.

Laod. c.

Luc. 18. I.

A&t. 2. 42.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Sanctorum Feftivitates ad aliud magis opportunum tranftulimus,exceptis prop- Bracar. ter honorem Domino & fanétiffimæ ejufdem Matri debitum, Virginis An- c. 48. nuntiate ac divi Matthia ratione dignitatis Apoftolica, Solemnitatibus. Tolet.

[ocr errors]

Porrò facram Scripturam, Apoftolo tefte: utilem ad docendum, ad ar- X. c. 1. guendum, ad corripiendum, & ad erudiendum in juftitia, qua funt præcipua 2. Tim. ac neceffaria Paftoris cujuflibet partes, ita curavimus diftribui, ut nullus 3. 6. ejufdem prateritus fit Liber, immò nec ullus ferè contextus, qui ad fidem ftabiliendam vifus fit, aut ad mores informandos idoneus.

Integrum autem, juxta ordinem à nobis præftitutum, unaquâque hebdoma dâ Davidicum recitabitur Pfalterium, cum nullus occurrat Pfalmus, ex quo fingularem aliquem haurire non liceat pia meditationis affectum : atque idcirco Synodus Nicana fecunda fapienter admodum fanxit, ut omnis qui ad Can. 23 Epifcopatus provehendus eft gradum, modis omnibus Pfalterium norit, ut ex hoc omnis Clericus, qui fub eo fuerit, ità moneatur & imbuatur. At licèt Pfalmorum Liber fingulis hebdomadis integer recitetur, id tamen fiet abfque prolixioris pfalmodia gravamine; fecuti enim fancti Benedicti mentem. longiores Pfalmos in varias partes diftribui curavimus, & in fingulis accuratiffimam deprehendere quifque poterit interpunctionem.

Quin etiam divi Thomæ veftigiis inhærentes, in ejus nufquam fatis laudando de fanctiffima Euchariftia Officio, in fingulis Refponforiis, quandoque etiam & in Antiphonis, perfectam utriufque Teftamenti confonantiam demonftrare tentatum eft, & paffim feliciter adimpletum, Novumque eam effe veritatem, quam Vetus adumbravit.

Quantum ad Hymnos fpectat, cùm plures effent vel ineleganti ftylo, vel etiam deficiente metro compofiti, fubtractis quibufdam, aliifque qui antiquitatis notâ erant commendabiles emendatis, plures alios fuffecimus elegantiori verfu concinnatos, & ad pietatem augendam magis idoneos, iis omnino intactis quos vel fancti Patres, vel Autores Ecclefiaftici fcripfere.

Denique nihil deinceps in Lectionibus atque Hiftoriis Sanctorum nifi rectum & emendatum, nihil nifi ex genuinis Patrum operibus, vel Autoribus coataneis, fupparibus, aut faltem melioris nota, vel ex locorum certis indubi tatifque traditionibus depromptum occurret. Atque idcirco detractis quorumdam Sanctorum Lectionibus, meras eorumdem Commemorationes fupereffe maluimus, ubi fcilicet de illorum vita ac geftis nihil certi afferri potuit; rati narrationes minus certas, licèt fortè aliquatenus ad morum inftitutionem va leant, effe prudenti filentio obliterandas: nec enim decet Ecclefiam, quæ eft columna & firmamentum veritatis, ad incertas Hiftorias confugere.

Ut autem in hac noftra Diæcefi uno omnes ore ac ritu laudemus & glorificemus Deum, quibufcunque Ecclefiis, Capitulis, Paftoribus, Monaf teriis, Collegiis, Sodalitatibus, & aliis Clericis, qui de jure aut confuetu dine Breviarium Senonenfe recitare tenentur, quique ab hoc ufu laudabili, non nifi ob Librorum penuriam recesserunt, mandamus atque præcipimus, ne deinceps alio utantur.

Unum fupereft hortari vos in Domino, Cariffimi, ut has preces eâ qua par eft, animi attentione, religione, pietate recitetis, ne fitis populus ille, eujus cor, dum labiis Deum honorat, longè eft ab eo; neve oratio veftra, dum effe debeat in folatium & levamen, fiat vobis in peccatum. Datum Senonis in Palatio noftro Archiepifcopali, die decimâ - Octavâ Junii, anno Domini millefimo feptingentefimo-fecundo.

HARDUINUS, Arch, Senon.

De Mandato,
AMETTE.

ā iiij

Anni Au-Epac-In Lit-Lit. Ordo Dom. [Septua-Dies CiDo-reus ta.dic-Do- M. die- poft gefi- nerum. mini. Nu. tio. min. rum. Epip.

ma.

1762 15. iv IO C d 21
1763 16 XV II b q
[1754 17 xxvj 12 Ag G
1765 18 vij 13

f

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

M
Gf i

13 b AD

с

2 d.

[ocr errors]

f

[ocr errors]

A

g

[ocr errors]

с

99

4 T 7.Feb. 24. Febr.
T30.Jan. 16. Febr.
19.Feb. 7.Mart.
33.Feb. 20. Febr.

9 2 T26.Jan. 12. Febr.
295
13 3

15. Feb. 4.Mart.
31.Jan.
17. Febr.
22. Jan. 8. Febr.
11.Feb. 28. Febr.

2

227. Jan. 13. Febr. st16.Feb. 4.Mart. 47.Feb. 24. Febr. T 13 3 t30.Jan. 16. Febr.

26

S 12. Feb. 1. Mart. 44 4.Feb. 21. Febr. 226. Jan. 12. Febr. st15.Feb. 4.Mart. 3 31.Jan. 17. Febr. 23.Jan. 9. Febr. 11.Feb. 28. Febr.

2

A

[ocr errors]

f

[ocr errors]
[ocr errors]

b F

[ocr errors]
[ocr errors]

e M

d i

XX 14 c b A
IS A

j

255

C 2

2

305

21 6

265

18

4

10

30

27.Jan. 13. Febr. 16. Feb. 5.1 .Mart. 48. Feb 25. Febr. zt 23.Jan. 9. Febr.

56

26

12.Feb. 1. Mart. 4.Feb. 21. Febr. tzo.Jan. 6. Febr. 48.Feb. 25. Febr.

[blocks in formation]

Anni PAS-Ajcen Pentecof-Solemnit. [Dom. Domin. Do- CHA. Domini. te. SS. Eu- poft prima chariftia. Pent. Advent.

mini.

10. Junii.

2. Junii. 21.Junii. 6.Junii.

25 28.Nov.

26
24

27.Nov.

2. Dec.

26

1. Dec.

27

24

28

1762 11.April. 20. Maii. 30. Maii. 1763 3.April. 12. Maii. 22. Maii. 1764 22. April. 31. Maii. 10. Junii. 1765 7.April. 16. Maii. 26. Maii. 1766 30. Mart. 8. Maii. 18. Maii. 29. Maii. 1767 19.April. 28. Maii. 7.Junii. 18.Junii. 1768 3.April. 12. Maii. 22. Maii. 2.Junii. 26 1769 26. Mart. 4. Maii. 14. Maii. 25. Maii. 1770 15.April. 24. Mari. 3.Junii. 14.Junii. 177131. Mart. 9. Maii. 19. Maii. 30. Maii. 1772 19.April. 28. Maii. 7. Junii. 18. Junii. 1773 11.April. 20. Maii. 30. Maii. 10. Junii. 1774 3.April. 12. Maii. 22. Maii. 2. Junii. 1775 16. April. 25. Maii. 4. Junii. 15. Junii. 1776 7.April. 16. Maii. 26. Maii. 6.Junii. 1777 30. Mart. 8. Maii. 18. Maii. 29. Maii. 1778 19.April. 28. Maii. 7. Junii. 18. Junii. 1779 4.April. 13. Maii. 23. Maii. 3.Junii. 1780 26. Mart. 4. Maii. 14. Mar. 25. Maii. 1781 15. April. 24. Maii. 3.Junii. 4. Junii. 1782 31. Mart. 9. Maii. 19. Maii. 30. Maii. 1783 20. April. 29. Maii. 8. Junii. 19. Junii. 1784 11 April.zo. Maii. 30. Maii. 10.Junii. 1785 27. Mart. 5. Maii. 15. Maii. 26. Maii. 1786 16.April. 25. Maii. Junii. 5.Jun. 25 1787 8.April. 17. Maii. 27. Maii. 7.Junii. 26 1788 23. Mart. 1. Maii. 1. Maii. 22. Maii. 1789 12.April. 21. Maii. 31. Maii. 11. Junii. 1790 4.April. 13. Maii. 23. Maii. 3.Junii. 26 28.Nov. 1791 24.April. 2.Junii. 12. Junii. 23.Junii. 1792 8.April. 17. Maii, 27. Maii. 7.Junii. 26 1793 31. Mart. 9. Maii. 19. Maii. 30. Maii. 1794 20. April. 29. Maii. 8. Junii. 19. Junii. 1795 5.April. 14. Maii. 24. Maii. 4. Junii. 26 29.Nov. 1796 27. Marc.. Maii. 15. Maii. 26. Maii. 2727.Nov. 1797 16.April. 25. Maii. 4. Junii.[15.Junii. 25

4..

3. Dec.

2. Dec. 2830.Nov. 25 29.Nov.

23 † 27.Nov.

2. Dec.

27

1. Dec.

24 30.Nov.

3. Dec.

25

27

24 25

26

25
26

27

24

26

28

27

24

25

27

30.Nov. 29.Nov. 27.Nov.

3. Dec.

[ocr errors]

2. Dec.

1. Dec.

29.Nov.

28.Nov.

27.Nov.

29.Nov. 28. Nov.

3. Dec. 252. Dec.

1. Dec.

3. Dec.

1. Dec.

30. Nov.

30.Nov. 28.Nov. 27.Nov.

« AnteriorContinuar »