Imágenes de páginas
PDF
EPUB

10.

14.

noftra Dicceseos Ecclefiis, Capitulis, Paftoribus, Monafteriis , Collegiis, Communitatibus, Sodalitatibus, dom aliis Clericis Nobis fubditis , ad divinum five publicè five privatim aftri&tis Offio cium , ut bocce ab eodem Illustrissimo Antecessore nostro publici juris facto , don à Nobis emendatius edito Breviario in pofterum utantur.

Concepta dudum de veftra religione opinio , Fratres carissim mi, fpem nobis haud dubiam facit, fore ut San&ti bujus Libri lettiöne Sapiùs iteratâ , novum in dies pietatis ardorem fentiatis , quem deinde in alios poffitis diffundere. ltas autem Horas ut eo recitetis animo, quem postulat fanctifimum illud ad quod vos evexit Ecclefia ministerium , petite à Deo spiritum gratiæ & precum : induimini Dominum Jesum Zach.12. Christum, ac per ipsum, in nomine illius doo cum illo , offeratis hostiam laudis Deo , id est , fructum labiorum

Rom.13. confitentium nomini ejus. Per ipsum quippe unum preces Hebr.13. noftre ad solium Patris afcendunt , atque ex ejus meritis is. fuum omne pretium repetunt. Satagite ne disona fit vox oris à mentis affe&tu , quia Deus non vocis , fed cordis auditor De Orar. est, inquit S. Cyprianus. Vultis etiam acceptum magis effe Domin. Dea vacis Sacrificium ? In mente fit , pra viribus, Psalmorum in init, fenfus ; varios ipforum affectus cor assumat , juxta iftud s. Augustini : Si orat Pfalmus, orate ; fi gemit , gemite ; fi InP5.30. gratulatur , gaudete ; fi sperat , sperate ; fi timer, time- Bnarr. te ; omnia enim quæ hic conscripta sunt, speculum nof 4.5.!.

Vobis denique id precamur cum Apostolo , ut verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientiâ ; Coloss. 3. docentes & commonentes vosmetipsos, in Psalmis, Hymnis 6. & Canticis fpiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo.

Datum Senonis in Palatio noftro Archiepiscopali, Calendis Decembris, anno Domini millefimo feptingentefimo vigefimo quinto.

trum sunt.

+ D. FRANC. Archiepiscopus Senonenfis.

De Mandato,
MORICE.

HARDUINUS FORTIN DE LA HOGUETTE,

DEI ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA SENONENSIS ARCHIEPISCOPUS,

GALLIARUM ET GERMANIÆ PRIMAS,

C

CLERO S E NON E N S I. Luc. 18. Um juxta Domini monitum Christianos omnes oporteat femper orare, I.

& non deficere ; tum illud in primis Clericos fpe&tat qui inftituti sui ratione, ac vita perfe&tioris genere specialius divino obsequioman.

cipati, uberiori Dei omnipotentis mifericordia indigent. Enar.in

Verum licèt , Auguftino teste , tunc continua sit oratio , cim est continuum PC.37. cordis desiderium ; al continua etiam meritò cenfetur , cum nullum eft paulo

diuturnius pita spatium à gemitu vacuum vel cordis vel oris ; ita jam inde à

primis Ecclesia temporibus Fideles cum Difcipulis unanimes in doétrina AposAQ.2. tolorum , in communicatione fraétionis panis, & orationibus perseverabant : 42. Sed refrigescende poftmodum multarum caritate, piè tandem ac sapienter Eccle

Saftico pracepio , plurimorum seculorum ufu confirmato, fancitum eft , ut quos in pracipuam hereditatis Jue partem Deus elegißet , ii ftatis temporibus atque horis, quas primùm Canonicas, deinde Breviarium appellarunt, singu

lis diebus psallerent , ac Domino laudes decantarent. Hunc orandi ritum in. Epift. 7. ter alios commendavit Hieronymus ad Latam fcribens de institutione filia :

Afsuescat , inquit, ad orationes & psaimos nocte surgere , manè hymnos canere, Tertià Sextâ, Nonâ ftare in acie quali bellatricem Chrifti; accensaque lucernâ offerre sacrificium vespertinum. Inde enim fit, ut Clerica. corum animus secularibus interdum diftra&tus curis, variisque à Deo avocatus negotiis; debitum illud certis quibusdam horis quotidie perfolvendo refi. ciatur ; atque ad Deum precibus faltem interpolaris revocatus aßurg at alacrius; ficque orationi le&tio , le&tioni labor succedat.

Cùm verò pauca vel nulla superfint veteris Breviarii Senonenfis Exemplaria, novum edi oportuit ; ne iandem in Diæces noftra communis psallendi ratio deficeret. Hoc autem jam prodit curâ ac ftudio virorum pietate ( erum ditione præstantium , qui ex Capitulo noftro e Clero ad id munus dele&ti , pluribus abhinc annis huic operi perficiendo insudarunt s frequentibus ad hoć collationibus babitu, c Nobis etiam , quories per otium licuit , præfentibus,

Antiquiores Ecclefia nostre ritus , cujus hæc laus eft non mediocris , nescire prorsus novitatem , religiosè voluimus manere illibatos ; iis etiam qui ani in.

curiâ, aut annorum serie expun&ti eßent, pristinum in morem reftitutis. Concil.

E došti tamen antiquitate regulari, ut cum Patribus Toletanis loquamur, Tolet.X. Saçrisque Canonibus Laodiceno, Bracarensi, Toletano & aliis, Quadrage

fomam , utpote luctuosis pænitentiæ laboribus Sacram., non nis agré Mariy. Laod.

rum admittere Solemnia , occurrentes eorumdem per illud tempus, aliorumque

C. I.

[ocr errors]

و

San&torum Festivitates ad aliud magis opportunum trånstulimus,exceptis prop- Bracar; ter honorem Domino & fan&tissimæ ejufdem Marri debitum, Virginis An- c. 48 nuntiatæ , ac divi Matthia ratione dignitatis Apostolicæ , Solemnitatibus. Tolet.

Porrò facram Scripturam, Apoftolo teste : utilem ad docendum , ad ar- X. c. 1. guendum , ad corripiendum, & ad erudiendum in justitia , quæ funt præcipua 2. Tim. ac neceffariæ Paftoris cujufiibet partes , ita curavimus distribui , ut nullus 3. 6. ejufdem præteritus fit Liber, immò nec ullus ferè contextus , qui ad fidem stabiliendam visus sit , aut ad mores informandos idoneus.

Integrum autem , juxta ordinem à nobis præftitutum , unaquâque hebdomaDavidicum recitabitur Psalterium , cum nullus occurrat

Psalmus , ex quo fingularem aliquem haurire non liceat pia meditationis affectum : atque idcirco Synodus Nicæna secunda sapienter admodum sanxit , ut omnis qui ad Can. 27 Episcopatus, provehendus eft gradum , modis omnibus Psalterium norit , ut ex hoc omnis Clericus , qui sub eo fuerit , ità moneatur & imbuatur. At licèt Psalmorum Liber singulis hebdomadis integer reciterur, id tamen fiet absque prolixioris psalmodia gravamine ; secuti enim sanci Benedi&ti mentem longiores Psalmos in varias partes distribui curavimus , & in fingulis accuratissimam deprehendere quisque poterit interpunétionem.

Quin etiam divi Thomæ veftigiis inhærentes , in ejus nusquam saris laudando de sanctiffima Eucharistia Officio, in fingulis Responsoriis , quando que etiam & in Antiphonis, perfectam utriusque Testamenti confonantiam demonstrare tentatum eft , & paffim feliciter adimpletum, Novumque cami effe veritatem , quam Vetus adumbravit.

Quantum ad Hymnos Speclat ; cùm plures effent vel ineleganti Stylo , vel etiam deficiente metro compositi , subtractis quibufdam , aliisque qui antiquitatis notâ erant commendabiles emendatis , plures alios suffecimus elegantiori versu concinnatos, & ad pietatem augendam magis idoneos , iis omnia no intaštis

quos vel fancti Patres , vel Autores Ecclesiastici scripsere, Denique nihil deinceps in Lečtionibus atque Historiis Sanctorum nisi re&tum & emendatum, nihil nisi ex genuinis Parrum operibus , vel Autoribus coataneis, fupparibus , aut saltem melioris notæ , vel ex locorum certis indubitatisque traditionibus depromptum occurret. Atque idcirco detractis quorumdam Sanctorum Le&tionibus , meras eorumdem Commemorationes fuperesse maluimus , ubi fcilicet de illorum vita ac gestis nihil certi afferri potuit ; rati narrationes minis certas, licèt fortè aliquatenus ad morum institutionem valeant, elle prudenti silencio obliterandás : nec enim decet Ecclefiam , qua est columna & firmamentum veritatis, ad incertas Historias confugere.

Ut autem in hac nostra Diæcesi uno omnes ore ac ritu laudemus & glow rificemus Deum ; quibufcunque Ecclefiis , Capitulis, Pastoribus, Monafteriis,

Collegiis , Sodalitaribus, & aliis Clericis , qui de jure aut consuetudine Breviarium Senonenfe recitare tenentur , quique ab hoc usu laudabili, non nisi ob Librorum penuriam recesserunt , mandamus atque præcipimus, ne deinceps alio utantur.

Unum fupereft hortari vos in Domino , Carissimi , ut has preces quæ par eft, animi attentione , religione , pietate recitetis , ne sitis populus ille , sujus cor , dum labiis Deum honorat , longè eft ab eo ; néve orario vestra, dum esse debeat in solarium & levamen, fiat vobis in peccatum. Darum Senonis in Palatio noftro Archiepiscopali , die decimâ - Octavâ Junii s anno Domini millefimo feptingentesimo-Secundo. MARDUINUS, Arch. Senon,

De Mandato;

AMITTE.

ā iiij

IO

с

e

XXX

[ocr errors]

Ιο

17726

XXV

[ocr errors]

Anni Aw-yEpace In- Lit-bit. Ordo Dom. Septua-Dies Ci

Do- reus t&o dic-Do- M. die- poft gefi- nerum. mini. Nu.

fcio. min.

Irum. Epip. ma. 1762 15 iv

21 4 17.Feb. 24. Febr. 1763 16 XV IT

3 T 30.Jan. 16. Febr. 1734 17 xxvj| 12 A gĞ 32 lig.Feb. 7. Mart. (1765) 18 vij 13

f
g
17
3 † 3.Feb. 20.

. Febr. 1766| 19 Xvinj | 14

9 2 T 26.Jan. 12. Febr. 1767 1

IS

d P 29 S †115. Feb. 4. Mart. 1768) 2 xj

13 3 + 31.Jan. 17. Febr. 1769) 3 xxij

А

22.Jan. 8. Febr. 177014 iij 3

255 11.Feb. 28. Febr. 17711 S xiv

4

P ż † 127. Jan. 13. Febr. d F

5 t 16.Feb. 4. Mart. 17731 7 vj

f

4.7 7.Feb. 24. Febr. 1774 8 xvij 7 b1T

13 3 T 30. Jan. 16. Febr. 1775) 9. fxxviij 8 А M 26 s

112. Feb. 1.Marc. 1776 10

ix

Gfli 9

174

4.Feb. 21. Febr. 10

9

2 126.Jan. 12. Febr. 1778 12 ) IL

d

29

St15.Feb. 4.Mart. 1779 13 xij

143 |31. Jan. 17. Febr. 1780 14 xxiij 13 lb a

5

23.Jan. 9. Febr. 1781 15 iv

14
g

2515 II.Feb. 28. Febr.
f
IS

10 2 1.127.Jan. 13. Febr. 1783 17 xxvji

G

305 16.Feb. 5. Mart. vij d

21

4 8.Feb 25. Febr. 1785 19. xviij 3

6 z † 23. Jan. 9.Febr. 1786

XXX
4
А P

12.Feb. I. Mart. f1987가 2 xj

g
I 18

4 4.Feb. 21. Febr. 11788 3 xxij fe с

I t 120.Jan. 6. Febr. 1789.4.

224

8.Feb.25. Febr. 1790 S xiv 8

3 T31.Jan.
9
b

6

20.Feb. g. Mart. 179217

A
g
f 18
4

•122. Febr. xvij II

f f

IO 2 t. 27.Jan. 13. Febr. 17941 9 xxviij 12 M

30 5 † 16.Feb. s. Mart. 1795 10

ix
13
d

IS

3 + 47. Feb. 18. Febr. 179611

bA

Z † 24. Jan. 10. Febr. 17971 12 į

IS
А
26 5

12.Feb. 1. Mart.

[ocr errors]

e

1777 II

XX

12

с

1782 16

ху

e

1784 18

t

[blocks in formation]

te.

3. Dec.

Anni PAS-Ajcenjo Ir entecoj-|Solemnic. Dom. Domin. Do- | CH A. Domini.

Ss. Eu- poft prima mini.

chariftia. Pent. Advent, 1762 11. April.20.

Maii. 30. Maii. 10. Junii. 25 28. Nov. 1763 3. April. 12. Maii. 22. Maii. 2. Junii. 26 27.Nov. 1764 22.

2. April.31. Maii. 10.Junii. 21. Junii. 24 2. Dec. 1765 7.April. 16. Maii. 26. Maii. 6. Junii. 26 1. Dec. 1766 30. Mart. 8. Maii. 18. Maii. 29. Maii. 27 130.Nov. 1767 119. April. 28. Maii.. 7. Junii. 18. Junii. 24 29.Nov. 1768 3. April. 12. Maii. 22. Maii. 2. Junii. 26

27. Nov. 1769 26. Mart. 4. Maii. 14. Maii. 25. Maii. 28 1770 15. April. 24. Maii. 3.Junii. 14.Junii. 29

2. Dec. 1771|31. Marc. 9. Maii. 19. Maii. 30. Maii.l; 27

1. Dec. 1772 19. April. 28. Maii. 7. Junii. 18. Junii. 24 29.Nov. 1773 11. April.20. Maii. 30. Maii. 10. Junii. 282 28. Nov. 1774 3. April. 12. Maii. 22. Maii. 2. Junii. 26 27.Nov. 1775 16. April. 25. Maii. 4. Junii. 15. Junii. 25 3. Dec. 1776 7. April. 16. Maii. 26. Maii. 6. Junii. 26 1. Dec. 177736. Mart. 8. Maii. 18. Maii. 29. Maii. 27_130. Nov.

1778 19. April.z8. Maii. 7. Junii. 18.Junii. 24 29. Nov. 1779 4. April. 13. Maii. 23. Maii. 3.Junii. 28 28. Nov. 1780 26. Mart. 4. Maii. 14. Maii. 25. Maii. 28

3. Dec. 1781 15. April. 24. Maii. 3. Junii. 14. Junii. 251 2. Dec. 1782 31. Marr. 9. Maii. 19. Maii. 30. Maii. 27

1. Dec. 1783|20. April. 29. Maii. 8. Junii. 19.Junii. 24 30.Nov.

178411.April. 20. Maii. 30. Maii. 16.Junii. 25 28. Nov. 1785 27. Marr. s. Maii.lis. Maii.[26. Maii. 27 27. Nov. 1786 16.April. 25. Maii. 4.Junii. 15.Junii. 25

3: Dec. 1787 8. April. 17. Maii.27. Maii. 7. Junii. 26 2. Dec. 1788 23. Mart. Maii. Hi. Maii. 21. Maii. 28 30.Nov. 1789 12. April.21. Maii.[3,1. Maii. 11. Junii. 23_29. Nov. 17901 4. A prid. 13. Maii. 23. Mai. 3. Junii. 26 28.Nov. 1791 24. Aprile 2.Junii. 12. Junii. 23.Junii. 23 27.Nov. 1792 8. April. 17. Maii, 27. Maii. 7. Junii. 26 2. Dec. 1793 31. Mart. 9. Maii. 19. Maii. 30. Maii. 27 I. Dec. 1794 20. April.29. Maii. 8. Junii. 19. Junii. 24 30.Nov. -1795: F.April. 14. Maii. 24. Maii. 4. Junii. 26 29. Nov. 1796 27. Marc. 5. Maii. 15. Maii. 26. Maii. 27 27. Nov. 1797116. April. 25. Maii. 4. Junii. 15. Junii. 25

[ocr errors]

3. Dec,

« AnteriorContinuar »