Imágenes de páginas
PDF
EPUB

tres Lectiones leguntur de Scriptura oc

[blocks in formation]

Ad Nocturnum, Invitatorium, Hymnus, Pfalmi cum fuis Antiphonis, & Verficulus dicuntur de Feria: Abfolutio & Benedictiones ut habentur ante Pfalterium. Dux priores Lectiones leguntur ex Scriptura occurrente; ita ut ex tfibus que affignantur in Proprio de Tempore fant dux, primæ fcilicet fecundam adjungendo : & tertia fecundæ locum teneat. Duo priora Refponforia erunt fecundum & tertium Feria, dempto Gloria Patri. Deinde tertia addetur Lectio de Sando cum fuo Refponforio. Denique Hymnus Te Deum.

Ad Laudes Matutinas, Verfus Sacerdotalis de Sancto ut in Communi nifi fit proprius; Pfalmi Feriales præter Canticum, quod eft proprium pro San&is in unaquaque Feria, cum Antiphonis de Sancto; Capitulum, Hymnus, Verficulus, Antiphona ad Benedictus, & Oratio de Sancto. Tum fiunt Commemoratio

nes.

Ad Primam Pfalmi Feriales cum prima Antiphona de Laudibus; Capitulum Regi feculorum cum fuo Refponforio brevi. Deinde Litaniæ feu Preces, & reliqua ut in Feriali Officio minore.

Ad Tertiam, Pfalmi Feriales cum fecunda Antiphona de Laudibus; ad Sextam, Pfalmi Feriales, cum tertia Antiphona de Laudibus ; ad Nonam, Pfalmi Feriales cum quinta Antiphona de Laudibus: deinde Capitula cum fuis brevibus Refponforiis & Verficulis de San&to, ut in Communi. Denique Oratio propria, ut in Proprio Sanctorum.

Di&â Nonâ terminatur Officium Simplex.

Ad quam Claffem pertineant cetera de quibus dicendum fupereft Officia indicabit Kalen

darium, vel Proprium five Sanctorum, five de Tempore.

[blocks in formation]

Ad Nocturnum poft Invitatorium & Hymnum de Sancto, Pfalmi Feriales terni dicuntur cum tribus Antiphonis ex Nocturno de Communi fecundum Feriam occurrentem aflumptis ; Feria fecundâ aut quintâ Antiphonæ ex primo Nocturno; Feriâ tertiâ aut fextâ ex fecundo Nocturno ; tandem Feriâ quartâ aut in Sabbato ex tertio Nocturno defumuntur. Similiter Verficulus & tria Refponforia ex eodem Nocturno, , quo Antiphonæ accipiuntur. Duæ priores Lectiones leguntur ex Scriptura occurrente ; ita ut ex tribus quæ notantur in Proprio de Tempore fant duæ, ficut & de Simplici Officio obfervavimus. Tertia Lectio addetur de Sancto. Denique poft tertium Refponforium Hymnus, Te Deum.

Ad Laudes & Horas omnia dicuntur ut in Officio Simplici, præter preces aut Litanias quæ ad Primain debent omitti.

Ad fecundas Veiperas, Plalmi Feriales, Antiphone & cetera de Sanéto. Tum fiunt Commemorationes communes. Completorium dicitur ut fuprà poft primas Vefperas.

De Officio B. Maria in Sabbato, & aliis Feftivitatibus.

aut fuprà, fit tantùm

Uoties Feriâ vj. occurrit Feftum SeCommemoratio de beata Maria in Sabbato ; & ad Completorium dicitur Hymnus, Dona Deus, cum fua Doxologia, cetera ut in Pfalterio.

Quando verò Feriâ vj. Vefpera integræ dicuntur de beata Maria ; ad Completorium, Capitulum, Hymnus, Verticulus, Antiphona ad Nunc dimittis & Oratio dicuntur, ut notatur in Officio B. Mariæ in Sabbato; quod obfervatur quoties Vefperæ dicuntur de B. Maria; nifi ali

ter notetur.

Ad Laudes loco Cantici quod reperitur in Pfalterio, dicitur Canticum Judith, Aperite portas , ut in Laudibus Officii parvi, quod obfervatur quoties

fit Officium B. Mariæ, nifi aliter notetur in proprio.

Ad Primam Capitulum, Regi feculo

rum.

In B. br.. Qui natus es de Maria Virgine.

Ad Hymnos Horarum Doxologia Qui natus es de Virgine. Jefn, tibi fit gloria, Cum Patre, cumque Spiritu In fempiterna fecula. Amen. Nifi fit propria.

DE OFFICIO DUPLICI MINORE.

AD
D primas Vefperas Officii Duplicis

minoris dicuntur Pfalmi Feriales cum Antiphonis de Sancto: Deinde CaRefponforium, Hymnus, Verticulus, Antiphona ad Magnificat, &

>

Oratio de Sancto ut in Communi vel
Proprio. Nec fiunt Commemorationes
nifi fingulares.
Completorium dicitur ut in Officio
Semiduplici.

Ad Nocturnum, poft Invitatorium & Hymnum de Sancto, Pfalmi Feriales ternid cuntur cum tribus Antiphonis ex Nocturno de Communi fecundum Feriam occurrentem affumtis. Similiter Verficulus & tria Refponforia ex_codem Nocturno affumuntur Prima Lectio legitur ex Scriptura occurrente; ita ut ex tribus quæ affignantur in Proprio de Tempore unica fiat: fecunda Lectio legetur de Sancto : tertia de Evangelio & Homilia, & poft tertium Refponforium addetur Hymnus, Te Deum.

Ad Laudes Matutinas, Verius Sacerdotalis de Santo, ut in Communi vel in Proprio; Pfalmi Feriales cum Antiphonis de Sancto; Capitulum, Hymnus, Verficulus, Antiphona ad Benedictus, & Oratio de Sancto. Nec fiunt Commemorationes, nifi fingulares.

Prima, Tertia, Sexta & Nona dicuntur ut in Officio Simplici, præter Preces quæ ad Primam debent omitti.

Ad fecundas Vefperas, Pfalmi Feriales dicuntur cum Antiphonis de Sancto: deinde Capitulum, Hymnus, Verfus, Antiphona ad Magnificat & Oratio de Sancto. Nec fiunt Commemorationes nifi fingulares.

Completorium dicitur ut in Officio Semiduplici.

tam in primis quàm in fecundis Vef
peris, etiamfi fuerit Feftum folemne,
nifi alitèr notetur in Breviario.

DE OFFICIO DUPLICI MAJORE.

'N Officio Duplici majore, fi Nocturnum exceperis, omnia dicuntur ng in Duplici minore.

IN

Ad Nocturnum; Invitatorium & Hym-
nus dicuntur de Sancto, ut in Proprio
vel Communi. Deinde recitantur no-
vem Pfalmi Feriales, finguli cum fin-
gulis Antiphonis de Sancto. Tum Ver-
ficulus, Lectiones & Refponforia di-
cuntur ut in Officio Duplici minore.
Denique Hymnus, Te Deum.

DE OFFICIO TRIPLICI
Secunda Claffis.

'N Officio fecundæ Claffis

primas quam ad fecundas

Vefperas, dicuntur Pfalmi Feriales cun Antiphonis de Sancto: deinde Capitulum, Refponforium, Hymnus & Verficulus de Sancto. Antiphona ad Magnificat Triplicatur, id eft ter cantatur, primò ante Canticum, fecundò ante verfum Gloria Patri tertiò poft Verfum Sicue erat. Poft Orationem de Sancto fi occurat Feftum Simplex, aut Semiduplex de eo fit commemoratio.

Completorium dicitur ut in Officio Semiduplici.

Nocturaum dicitur ut in Officio Duplici majore.

Laudes dicuntur ut in Officio Semiduplici, Triplicatâ tamen Antiphonâ ad Canticum Benedictus.

Ad Horas, Refponforiis brevibus additur Duplex Alleluia, alleluia, quod etiam poft primum verfum refumitur; fecundo Verficulo fimplex additur Alleluia, ficut & Refponfioni.

DE OFFICIO TRIPLICI
Prima Claffis.

'N Officio Triplici primæ Claffis Vef

Claffis, addito tantùm Alleluia in fine Verficulorum, & Antiphonæ ad Magnificat.

Completorium dicitur ut in Officio Semiduplici.

No&tis Officium in tria No&urna diftribuitur.

In Laudibus Matutinis Triplicatur Antiphona ad Benedictus, addito Alleluia, in fine ipfius.

Ad Horas, Refponforia brevia dicuntur

DE DOMINICA.

Ofica ed partim in Pfalterio, par

Fficium de Dominica ordine difpo- ut in Triplici fecundæ Claffis.

tim in Proprio de Tempore.

Quando non fit Officium de Dominisa, de ca femper fit commemoratio,

INO

DE OFFICIO SOLEMNI. NOfficio folemni omnia dicuntur u in Triplici primæ Claffis.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

AdOfficium No&urnum,Invitatorium repetitur integrum poft quemlibet Verfum Pfalmi Venite, exultemus.

DE OCTAVIS.

On fit O&ava nifi de Fefto Solem

Ciaffis.

Ad Officium Nocturnum, intra Octavas, quæ funt ritûs Semiduplicis aut Duplicis, tres dicuntur Antiphona Nocturni occurrentis, fi Pfalmi non fint proprii ; fi autem novem Antiphonæ dici Festi delumantur ex Pfalmis Fefto propriis, & idem novem Pialmi recitentur per Octavam; tres Pfalmi primi Nocturni dicuntur fub una Antiphona è tribus cjufdem Nocturni occurrente fecundam Feriam, ita ut prima Antiphona primi Nocturni recitetur Feria II & V. fecunda Antiphona ejufdem Nocturni recirerur Feria III. & VI. tertia verò Antiphona Feriâ IV. & Sabbato. Et fic in fecundo & tertio Nocturno,nifi pro Octava habeantur in Proprio tres Antiphona.

. & BB. defumuntur ex Nocturno diei Fefti occurrente fecundùm feriam, nifi aliter notetur in Proprio.

Intra Octavam Officii Solemnis, Officium fit Duplex minus, aut Semiduplex, ut notatur in Proprio. Dies verò Octava eft femper Duplex majus, & per totam Octavam Refponforia brevia dicuntur cum duplici Alleluia, ut in die Fefto.

In Dominicis, quæ occurrunt intra OЯavas, totum Officium fit de Dominica, ut in Pfalterio & in Proprio de Tempore, cum Commemoratione Octavæ ; nifi aliter notetur.

Intra Octavam Officii Triplicis primæ Claffis, ritus eft Semiduplex, exceptâ tamen Octavâ Corporis Chrifti, quæ eft ritus Duplicis minoris propter reverentiam San&tiffimi Sacramenti, exceptâ quoque Octavâ Conceptionis beatæ Mariz, intra quam fit tantùm de ea Commemoratio propter Adventum Domini, in die vero Octava fit Duplex minus. Refponforia brevia dicuntur ut in die Fefto, omiffo, Allelnia, quod additur intra Octavam Corporis Chrifti.

In Die Octava, Officium fit Duplex minus, nifi aliter notetur in Proprio, & additur Alleluis Refponforiis brevibus.

Intra Octavam Triplicis fecunda Claffis, Officium fit ut in Simplicibus. Dies Octava eft Semiduplex, nifi aliter notetur. Intra Octavam, & in die Octava Refponforiis brevibus non additur Alle

Inis.

Intra O&tavas San&torum, ad Comple torium dicitur Hymnus, Dona Deus, nis alter Botetur.

Annotationes pro tempore Paschall. 'Empus Pafchale incipit à primis

que ad Sabbatum poft Pentecoften protenditur, quo die, dictâ Nonâ, termina

tur.

Antiphonarum, Verficulorum & Ref Tempore Pafchali in fine omnium ponforiorum dicitur Alleluia.

Ad Vefperas, Completorium & Laudes Matutinas dicuntur fingulis diebus Pfalmi Feriales: Ad Horas Pfalmi de Dominica; fed ad Primam non dicitur Symbolum Quicunque nifi in Dominica die.

Ad Officium Nocturnum dicuntur tantùm tres Pfalmi in Proprio de Tempore affignati.

In Officio Simplici, Invitatorium, Hymnus, Antiphona dicuntur ut in Feriis, & habentur in Proprio de Tempore. Verfus & duo priora Refponforia dicuntur fecundùm Feriam, & habentur in eodem loco. Extribus Lectionibus de Feria fiunt duæ. Tertia cum fuo Refponforio erit de San&to.

In Officio Semiduplici & fuprà, Invitatorium dicitur ut in Communi Sanctorum, nifi fit Proprium, Hymnus, Antiphona, Verfus & tria Refponforia dicuntur de Sancto. Dicitur autem Antiphona prima Nocturni fecundam Feriam occurrentis. In Semiduplici dua priores Lectiones leguntur de Scriptura occurrente; ita ut ex tribus fiant duæ: Tertia eft de Sancto.

In Duplicibus prima Lectio eft ex duabus prioribus de Feria; fecunda de San&to, tertia de Evangelio & Homilia: & omittitur tertia Lectio Ferialis de Epiftola Apoftoli.

In Officio Triplici & in Solemni ad Nocturnum dicuntur tres Antiphona cum tribus Pfalmis in Proprio affignatis, Le&iones ut in Duplicibus.

Ad Laudes Matutinas, & ad Vefperas poft Octavam Pafchæ tam in Feriali Officio quàm in Simplici, Semiduplici ac Duplici, nec non in Officio de Dominica fit Commemoratio de Cruce.

Ad Horas, Refponforiis brevibus additur duplex Alleluia, alleluia, quod etiam poft primum Verfum pro reclamatione refumitur.

[blocks in formation]
[ocr errors]

gnum aut transfertur, aut anticipatur aut hoc anno filetur, aut de eo fit Commemoratio.

[ocr errors]

Non filetur nifi Simplex aut Semiduplex incidens in Solemne aut Feriam privilegiatam prima Claffis, vel Vigilia alicujus Sancti incidens in Feriam majorem aut mediam.

Simplicia & Semiduplicia nec anticipantur, nec transferuntur.

Fefta mobilia non transferuntur. Uña Dominica ferè sexies in feptennio anticipatur, nempe Dominica abundans, cujus Commemoratio fit ante Septuagefimam, vel in Hebdomada vigefima fecunda poft Pentecoften, ultimâ die Fefto Duplici aut Triplici non impeditâ. In hac igitur die Officium fit de Feria; fed in Nocturno tertia Lectio erit de Homilia; ad Benedictus Antiphona, & ad omnes Horas ufque ad Nonam inclufivè Oratio erit de Dominica fuperabundante : Missa quoque de eadem Dominica, cum Commemoratione Fefti Simplicis aut Semiduplicis occurrentis in primis Vefperis, Nocturno, Laudibus & Miffa, atque etiam, quando Feftum fuerit Semiduplex, in fecundis Velperis.

Notandum in Nocturno Commemorationem alicujus Sancti non aliter fieri, quam per Lectionem ejus Legenda feu Hiftoria: Commemorationem verò Dominicæ, vel Feriæ majoris fieri per Lectionem Homilia.

Si Simplex aut Semiduplex inciderit in Fettuin Solemne, aut Feriam privilegiatam primæ Claffis, Officium fiet de Fefto Solemni, aut de Feria privilegiata fine ulla Commemoratione Fefti tum Simplicis tum Semiduplicis.

Si Simplex in aliud quodcunque Feftum (excepto Triplici prima Claffis) aut in Dominicam, aut in Feriam mediam, aut Majorem inciderit de co fiet Commemoratio hujus fimplicis in primis Vefperis , Nocturno & Laudibus.

Officium aut Commemoratio Vigilis atque etiam jejunium, fi præceptum fuerit, fiet per Anticipationem in Sabbato præcedenti. Similiter fi inciderit Vigilia S. Joannis Baptifte in Feftum Corporis Chrifti aut in Octavam ejufdem Fefti, Jejunium & Officium Vigiliæ fiunt per Anticipationem in Feria quarta.

Dies Octava fi inciderit in Feftum Solemne aut Triplex, aut in Dominicam privilegiatam fecundæ Claffis, aut in diem jejunii, fit tantùm Commemoratio de Octava.

Si Feftum S. Sylveftri inciderit in Dominicam, Officium hujus Sancti fiet per Anticipationem in præcedenti Sabbato.

Si in Quadragefimam inciderit Feftum S. Matthiæ, ejus Officium fiet in Feria tertia ante diem Cinerum, cum Commemoratione alterius Fefti, fi quod forfan occurrat.

Duplex minus fi in quamcunque Dominicam aut Feriam privilegiatam, aut diem jejunii, aut in Feftum fuperioris gradus inciderit, transferetur in primam diem Fefto Triplici, Duplici, vel Semiduplici non impeditam.

Duplex majus fi occurrat Dominicz non privilegiatæ, Officium fiet de Duplici cum Commemoratione Dominica in utrifque Vefperis, Nocturno, Laudibus & Miffa: fi in Dominicam privilegiatam, aut Feftum fuperioris gradûs, aut Feriam privilegiatam primæ, aut fecunda Claffis inciderit, transferetur.

Solemne aut Triplex fi in Dominicam privilegiatam prima Claffis inciderit, transferetur. Si in Dominicam fecundæ Claffis inciderit, fict Officium' de Triplici cum Commemoratione Dominica.

Si Fefti operum vacui tranferatur Officium, vacatio non transfertur, nifi Feftum fit Triplex.

DE CONCURRENTIA. Oncurrere dicuntur duo Officia quando alterum, antè incipit quam alterum terminari extra concurfum debeat; quod nifi in Vefperis non accidit.

In concurfu duorum Officiorum, attendendum eft ad gradum & ad dignitatem. Gradus intelligitur per denominationem in Rubrica appofitam, dignitas per objectum Fefti. Sic Fefta Domini ceteris digniora funt; Fefta Deiparæ ceterorum Sanétorum Feftis præeunt, &c. Solemne Triplici fuperius eft, Triplex Duplici, & fic de aliis.

Si duo concurrentia fint ejufdem gradûs & dignitatis, Velperæ dicuntur de Felto

"Semiduplex fi inciderit in Domini- C

cam, vel in Feriam privilegiatam fecundæ aut tertiæ Claffis, aut in Feftum Duplex vel Triplex primæ Claffis; fiet Commemoratio Semiduplicis in utrif que Vesperis, Nocturno & Laudibus.

Si Simplex incidat in Sabbatum extra Adventum & Ferias Majores aut privile giatas, Officium fit de B. Maria Temper Virgine cum Commemoratione Fefti Simplicis, nifi fit dies intra O&avam; tunc enim fit de Octava. Si in tale Sabbatum nullum inciderit aliud Feftum, Officium fit de Beata Virgine.

Vigilia fi inciderit in Dominicam,

Fefto præcedenti afque ad Capitulum; deiade Capitulum & reliqua dicuntur de fequenti cam Commemoratione pracedentis.

Si diverfi fint gradûs, Vesperæ dicunat de fuperiore cum Commemoratiome inferioris,

In primis Vefperis Officii Solemnis, But Triplicis prima Claffis non fit Commemoratio præcedentis, nifi fuerit Duplex majus, aut fuperioris gradûs.

In fecundis Vefperis Officii Solemnis Bon fit Commemoratio fubfequentis, aifi fuerit Duplex minus, aut fuperioris gradus.

In fecundis Vefperis Fefti Triplicis prima Claffis non fit Commemoratio Fefti fimplicis ; de quocunque verò alio ft Commemoratio.

Si concurrentium zquales fint gradus, Velpera dicuntur de digniore, cum alterius Commemoratione.

DE OFFICIO PARVO B. MARIÆ, & aliis.

O

Fficium parvum Beatæ Mariæ, ofacium Defun&torum, Septem Pfalmi Pœnitentiales, Litaniæ, Pfalmi graduales quando & quomodo dici debeant, videre eft circa finem Breviarii. DE EXCEPTIONIBUS. Um regula ferè omnes quamvis generales, femper aliquam patiantur

C

Pars Hiemalis.

exceptionem,admonemus obfervationes fingulares fuo loco haberi in Proprio.

[blocks in formation]
« AnteriorContinuar »