Imágenes de páginas
PDF
EPUB

tres Lectiones leguntur de Scriptura oc

[blocks in formation]

Ad Nocturnum, Invitatorium, Hymnus, Pfalmi cum fuis Antiphonis, & Verficulus dicuntur de Feria: Abfolutio & Benedictiones ut habentur ante Pfalterium. Dua priores Lectiones leguntur ex Scriptura occurrente; ita ut ex tfibus que affignantur in Proprio de Tempore fant dux, primæ fcilicet fecundam adjungendo : & tertia fecundæ locum teneat. Duo priora Refponforia erunt fecundum & tertium Feriæ, dempto Gloria Patri. Deinde tertia addetur Lectio de Sando cum fuo Refponforio. Denique Hymnus Te Deum.

Ad Laudes Matutinas, Verfus Sacerdotalis de Sancto ut in Communi nifi fit proprius; Pfalmi Feriales præter Canticum, quod eft proprium pro San&tis in unaquaque Feria, cum Antiphonis de Sancto; Capitulum, Hymnus, Verficulus, Antiphona ad Benedictus, & Oratio de Sancto. Tum fiunt Commemoratio

nes.

Ad Primam Pfalmi Feriales cum prima Antiphona de Laudibus; Capitulum Regi feculorum cum fuo Refponforio brevi. Deinde Litania feu Preces, & reliqua ut in Feriali Officio minore.

Ad Tertiam, Pfalmi Feriales cum fecunda Antiphona de Laudibus; ad Sextam, Pfalmi Feriales, cum tertia Antiphona de Laudibus ; ad Nonam, Pfalmi Feriales cum quinta Antiphona de Laudibus: deinde Capitula cum fuis brevibus Refponforiis & Verficulis de San&to, ut in Communi. Denique Oratio propria, ut in Proprio Sanctorum.

Di&a Nonâ terminatur Officium Simplex.

Ad quam Claffem pertineant cetera de quibus dicendum fupereft Officia indicabit Kalen

darium, vel Proprium five Sanctorum, five de Tempore.

DE OFFICIO SEMIDUPLICI

AD primas Vefperas Officii Semidu

plicis dicuntur Pfalmi Feriales cum Antiphonis de Sancto; deinde Capitulum, Hymnus, Verticulus, Antiphona ad Magnificat & Oratio de San&to ut in Communi vel proprio : tum fiunt

Commemorationes communes.

Ad Completorium, Plalmi, Antiphona & Capitulum de Feria; Hymnus de San&is Dona Deus ; Verfus & reliqua ut in Dominica.

Ad Nocturnum poft Invitatorium & Hymnum de Sancto, Pfalmi Feriales terni dicuntur cum tribus Antiphonis ex Nocturno de Communi fecundum Feriam occurrentem aflumptis ; Feriâ fecundâ aut quintâ Antiphona ex primo Nocturno; Feriâ tertiâ aut fextâ ex fecundo Nocturno ; tandem Feriâ quarta aut in Sabbato ex tertio Nocturno defumuntur. Similiter Verficulus & tria Refponforia ex eodem Nocturno, quo Antiphona accipiuntur. Duæ priores Lectiones leguntur ex Scriptura occurrente ; ita ut ex tribus quæ notantur in Proprio de Tempore fiant duæ, ficut & de Simplici Officio obfervavimus. Tertia Lectio addetur de Sancto. Denique poft tertium Refponforium Hymnus, Te Deum.

Ad Laudes & Horas omnia dicuntur ut in Officio Simplici, præter preces aut Litanias quæ ad Primain debent omitti.

Ad fecundas Veiperas, Palmi Feriales, Antiphone & cetera de Sancto. Tum fiunt Commemorationes communes. Completorium dicitur ut fuprà post primas Vefperas.

De Officio B. Maria in Sabbate, & aliis Feftivitatibus.

Uoties Feriâ vj. occurrit Feftum Se

Qmiduplex aut fuprà, fit tantum

Commemoratio de beata Maria in Sabbato; & ad Completorium dicitur Hymnus, Dona Deus, cum fua Doxologia, cetera ut in Pfalterio.

Quando verò Feriâ vj. Vefpera integræ dicuntur de beata Maria ; ad Complerorium, Capitulum, Hymnus, Verticulus, Antiphona ad Nunc dimittis & Oratio dicuntur, ut notatur in Officio B. Mariæ in Sabbato; quod obfervatur quoties Vefperæ dicuntur de B. Maria; nifi ali

[blocks in formation]

Ordo Divini Officii fingulis diebus recitandi.

fit Officium B. Mariæ, nifi aliter notetur in proprio.

Ad Primam Capitulum, Regi feculo

rum.

In B. br.. Qui natus es de Maria Vir

gine.

Ad Hymnos Horarum Doxologia Qui natus es de Virgine.

Jefa, tibi fit gloria,

Cum Patre, cumque Spiritu

In fempiterna fecula. Amen.
Nifi fit propria.

DE OFFICIO DUPLICI MINORE.

A

D primas Vefperas Officii Duplicis minoris dicuntur Pfalmi Feriales cum Antiphonis de Sancto: Deinde Capitulum Refponforium, Hymnus, Verticulus, Antiphona ad Magnificat, & Oratio de Sancto ut in Communi vel Proprio. Nec fiunt Commemorationes nili lingulares.

Completorium dicitur ut in Officio Semiduplici.

Ad Nocturnum, poft Invitatorium & Hymnum de Sancto, Pfalmi Feriales terni dicuntur cum tribus Antiphonis ex Nocturno de Communi fecundum Feriam occurrentem affumtis. Similiter Verficulus & tria Refponforia ex codem Nocturno affumuntur Prima Lectio legitur ex Scriptura occurrente ; ita ut ex tribus quæ affignantur in Proprio de Tempore unica fiat:fecunda Lectio legetur de Sancto: tertia de Evangelio & Homilia, & poft tertium Refponforium addetur Hymnus, Te Deum.

Ad Laudes Matutinas, Verfus Sacerdotalis de Sancto, ut in Communi vel in Proprio; Pfalmi Feriales cum Antiphonis de Sancto; Capitulum, Hymnus, Verficulus, Antiphona ad Benedictus, & Oratio de Sancto. Nec fiunt Commemorationes, nifi fingulares.

Prima, Tertia, Sexta & Nona dicun

tur ut in Officio Simplici, præter Preces
quæ ad Primam debent omitti.

Ad fecundas Vefperas, Pfalmi Feria-
les dicuntur cum Antiphonis de Sancto:
deinde Capitulum, Hymnus, Verfus
Antiphona ad Magnificat & Oratio de
Sancto. Nec fiunt Commemorationes
nifi fingulares.

Completorium dicitur ut in Officio
Semiduplici.

DE DOMINICA.

Fficium de Dominica ordine difpo-
fitum eft partim in Pfalterio, par-

tim in Proprio de Tempore.

Quando non fit Officium de Dominisa de ca femper fit commemoratio,

2

tam in primis quàm in fecundis ver peris, etiamfi fuerit Feftum folemae, nifi alitèr notetur in Breviario.

DE OFFICIO DUPLICI MAJORE.

Ν

IN Officio Duplici majore, & No&ur

num exceperis, omnia dicuntur Hi in Duplici minore.

Ad Nocturnum; Invitatorium & Hym- :: nus dicuntur de Sancto, ut in Proprio vel Communi. Deinde recitantur

[ocr errors]

vem Pfalmi Feriales, finguli cum fin-
gulis Antiphonis de Sancto. Tùm ver-
ficulus, Lectiones & Refponforia di-
cuntur ut in Officio Duplici minore.
Denique Hymnus, Te Deum.

DE OFFICIO TRIPLICI
Secunda Claffis.

IN
'N Officio Triplici fecunda Claffis
tam ad primas quam ad fecundas
Vefperas, dicuntur Pfalmi Feriales cuan
Antiphonis de Sancto: deinde Capicu-
lum, Refponforium, Hymnus & Verfi-
culus de Sancto. Antiphona ad Magnificas
Triplicatur, id eft ter cantatur, primò
ante Canticum, fecundò ante verfum
Gloria Patri tertiò poft verfum Sicme
erat. Poft Orationem de Sancto fi occura
Feftum Simplex, aut Semiduplex de co
fit commemoratio.

:

Completorium dicitur ut in Officio
Semiduplici.

Nocturaum dicitur ut in Officio Du-
plici majore.

Laudes dicuntur ut in Officio Semiduplici, Triplicatâ tamen Antiphonâ

ad Canticum Benedictus.

Ad Horas, Refponforiis brevibus addi-
tur Duplex Alleluia, alleluia, quod etiam
poft primum verfum refumitur; fecundo
Verficulo fimplex additur Alleluia, ficut
& Refponfioni.

DE OFFICIO TRIPLICI
Prima Claffis.

"N Officio Triplici primæ Claffis Vef-
per dicuntur ut in Triplici fecunde
Claffis, addito tantùm Alleluia in fine
Verficulorum, & Antiphonæ ad Magni-
ficat.

Completorium dicitur ut in Officio
Semiduplici.

Noctis Officium in tria Nocturna dif-
tribuitur.

In Laudibus Matutinis Triplicatur Antiphona ad Benedictus, addito Alleluia, in fine ipfius.

Ad Horas, Refponforia brevia dicuntur ut in Triplici fecundæ Claffis.

DE OFFICIO SOLEMNI NOfficio folemni omnia dicuntur in Triplici prima Claffis.

[blocks in formation]

Ad Officium Nocturnum, intra O&avas, quæ funt ritûs Semiduplicis aut Duplicis, tres dicuntur Antiphona Nocturni occurrentis, fi Pfalmi non fint proprii; fi autem novem Antiphonæ dici Fefti delumantur ex Pfalmis Fefto propriis, & idem novem Pfalmi recitentur per Odavam; tres Pfalmi primi Nocturai dicuntur fub una Antiphona è tribus ejufdem Nocturni occurrente fecundam Feriam, ita ut prima Antiphona primi Nocturni recitetur Feria II & V. fecunda Antiphona ejufdem Nocturni recirerur Feria III. & VI. tertia verò Antiphona Feriâ IV. & Sabbato. Et fic in fecundo & tertio Nocturno,nifi pro Octava habeantur in Proprio tres Antiphona.

. & BB. defumuntur ex Nocturno diei Fefti occurrente fecundum Feriam, Bifi aliter notetur in Proprio.

Intra Octavam Officii Solemnis, Officium fit Duplex minus, aut Semiduplex, ut notatur in Proprio. Dies verò Octava eft femper Duplex majus, & per totam Octavam Refponforia brevia dicuntur cum duplici Alleluia, ut in die Fefto.

In Dominicis, quæ occurrunt intra O&avas, totum Officium fit de Dominica, ut in Pfalterio & in Proprio de Tempore, cum Commemoratione Octavæ ; nifi aliter notetur.

Intra Octavam Officii Triplicis prima Claffis, ritus eft Semiduplex, exceptâ tamen OЯtavâ Corporis Christi, quæ eft ritus Duplicis minoris propter reverentiam San&tiffimi Sacramenti, exceptâ quoque Octavâ Conceptionis beatæ Mariz, intra quam fit tantùm de ea Commemoratio propter Adventum Domini, in die vero Octava fit Duplex minus. Refponforia brevia dicuntur ut in die Pefto, omiffo, Alleluia, quod additur intra Octavam Corporis Chrifti.

In Die Octava, Officium fit Duplex minus, nifi aliter notetur in Proprio, & additur Alleluia Refponforiis brevibus.

Intra Octavam Triplicis fecundæ Claffis, Officium fit ut in Simplicibus. Dies Octava eft Semiduplex, nifi aliter notetur. Intra Octavam, & in die Octava Refponforiis brevibus non additur AlleInia.

Intra Octavas Sanctorum, ad Completorium dicitur Hymnus, Dona Deus, nifi alter Botetur,

[blocks in formation]

Tempore Pafchali in fine omnium Antiphonarum, Verficulorum & Ref ponforiorum dicitur Alleluia.

Ad Vefperas, Completorium & Laudes Matutinas dicuntur fingulis diebus Pfalmi Feriales: Ad Horas Pfalmi de Dominica; fed ad Primam non dicitur Symbolum Quicunque nifi in Dominica die.

Ad Officium Nocturnum dicuntur tantùm tres Pfalmi in Proprio de Tempore affignati.

In Officio Simplici, Invitatorium, Hymnus, Antiphona dicuntur ut in Feriis, & habentur in Proprio de Tempore. Verfus & duo priora Refponforia dicuntur fecundùm Feriam, & habentur in eodem loco. Extribus Lectionibus de Feria fiunt duæ. Tertia cum fuo Refponforio erit de San&to.

In Officio Semiduplici & fuprà, Invitatorium dicitur ut in Communi Sanctorum, nifi fit Proprium, Hymnus, Antiphona, Verfus & tria Refponforia dicuntur de Sancto. Dicitur antem Antiphona prima Nocturni fecundam Feriam occurrentis. In Semiduplici dua priores Lectiones leguntur de Scriptura occurrente; ita ut ex tribus fiant duæ: Tertia eft de Sancto.

In Duplicibus prima Lectio eft ex duabus prioribus de Feria; fecunda de Sancto, tertia de Evangelio & Homilia: & omittitur tertia Lectio Ferialis de Epiftola Apoftoli.

In Officio Triplici & in Solemni ad Nocturnum dicuntur res Antiphona cum tribus Pfalmis in Proprio affignatis, Le&iones ut in Duplicibus.

Ad Laudes Matutinas, & ad Vefperas poft Octavam Pafchæ tam in Feriali Officio quàm in Simplici, Semiduplici ac Duplici, nec non in Officio de Dominica fit Commemoratio de Cruce.

Ad Horas, Refponforiis brevibus additur duplex Allelnia, alleluia, quod etiam poft primum Verfum pro reclamatione refumitur.

[blocks in formation]

gnum aut transfertur, aut anticipatur, aut hoc anno filetur, aut de eo fit Com

memoratio.

Non filetur nifi Simplex aut Semiduplex incidens in Solemne aut Feriam privilegiatam primæ Claffis, vel Vigilia alicujus Sancti incidens in Feriam majorem aut mediam

Simplicia & Semiduplicia nec anticipantur, nec transferuntur.

Fefta mobilia non transferuntur.

Una Dominica ferè fexies in feptennio anticipatur, nempe Dominica abundans, cujus Commemoratio fit ante Septuagefimam, vel in Hebdomada vigefima fecunda poft Pentecoften, ultimâ die Fefto Duplici aut Triplici non impeditâ. In hac ignur die Officium fit de Feria ; fed in Notturno tertia Lectio erit de Homilia; ad Bnedictus Antiphona, & ad omnes Horas ufque ad Nonam inclufivè Oratio erit de Dominica fuperabundante Miffa quoque de eadem Dominica, cum Commemoratione Fefti Simplicis aut Semiduplicis occurrentis in primis Vefperis Nocturno Laudibus & Miffa, atque etiam, quando Feftum fuerit Semiduplex, in fecundis Velperis.

[ocr errors]
[ocr errors]

Notandum in Nocturno Commemorationem alicujus Sancti non aliter fieri, quam per Lectionem ejus Legendæ leu Hiftoria: Commemorationem verò Dominicæ, vel Feriæ majoris fieri per Lectionem Homilia.

Si Simplex aut Semiduplex inciderit in Feftum Solemne, aut Feriam privilegiatam primæ Claffis, Officium fiet de Fefto Solemni, aut de Feria privilegiata fine ulla Commemoratione Fefti tum Simplicis tum Semiduplicis.

[ocr errors]

Officium aut Commemoratio Vigilis atque etiam jejunium, fi præceptum fuerit, fiet per Anticipationem in Sabbato præcedenti. Similiter fi inciderit Vigilia S. Joannis Baptifta in Feftum Corporis Chrifti aut in O&avam ejufdem Fefti, Jejunium & Officium Vigiliæ fiunt per Anticipationem in Feria quarta.

Dies Octava fi inciderit in Feftum Solemne aut Triplex, aut in Dominicam privilegiatam fecunda Claffis, aut in diem jejunii, fit tantùm Commemoratio de Octava.

Si Feftum S. Sylveftri inciderit in Dominicam, Officium hujus Sancti fiet per Anticipationem in præcedenti Sabbato.

Si in Quadragefimam inciderit Feftum S. Matthiæ, ejus Officium fiet in Feria tertia ante diem Cinerum, cum Commemoratione alterius Fefti, fi quod forfan occurrat.

Duplex minus fi in quamcunque Dominicam aut Feriam privilegiatam, aut diem jejunii, aut in Feftum fuperioris gradûs inciderit, transferetur in primam diem Fefto Triplici, Duplici, vel Semiduplici non impeditam.

Duplex majus fi occurrat Dominica non privilegiate, Officium fiet de Duplici cum Commemoratione Dominica in utrifque Vefperis, Nocturno, Laudibus & Miffa: fi in Dominicam privilegiatam, aut Feftum fuperioris gradûs, aut Feriam privilegiatam primæ, aut fecunda Claffis inciderit, transferetur.

Solemne aut Triplex fi in Dominicam privilegiatam prima Claffis inciderit, transferetur. Si in Dominicam fecundæ Claffis inciderit, fiet Officium de Triplici cum Commemoratione Dominica.

Si Fefti operum vacui tranferatur Officium, vacatio non transfertur, nifi Feftum fit Triplex.

Si Simplex in aliud quodcunque Feftum (excepto Triplici prima Claffis) aut in Dominicam, aut in Feriam mediam, aut Majorem inciderit de eo fiet Commemoratio hujus fimplicis in primis Vefperis, Nocturno & Laudibus. "Semiduplex fi inciderit in Domini-C

cam, vel in Feriam privilegiatam fecundæ aut tertiæ Claffis, aut in Feftum Duplex vel Triplex primæ Claffis; fiet Commemoratio Semiduplicis in utrif que Vefperis, Nocturno & Laudibus.

Si Simplex incidat in Sabbatum extra Adventum & Ferias Majores aut privilegiatas, Officium fit de B. Maria femper Virgine cum Commemoratione Festi Simplicis, nifi fit dies intra O&avam; tunc enim fit de Octava. Si in tale Sabbatum nullum inciderit aliud Feftum, Officium fit de Beata Virgine.

Vigilia fi inciderit in Dominicam,

DE CONCURRENTIA. Oncurrere dicuntur duo Officia

quando alterum, antè incipit quàm alterum terminari extra concurfum debeat; quod nifi in Vesperis non accidit.

In concurfu duorum Officiorum, attendendum eft ad gradum & ad dignitatem. Gradus intelligitur per denominationem in Rubrica appofitam, dignitas per objectum Fefti. Sic Fefta Domini ceteris digniora funt; Festa Deiparæ ceterorum Sanctorum Feftis præcunt, &c. Solemne Triplici fuperius eft, Triplex Duplici, & fic de aliis.

Si duo concurrentia fint ejufdem gradûs & dignitatis, Vefperæ dicuntur de

[ocr errors]

Fefto præcedenti ufque ad Capitulum ; deinde Capitulum & reliqua dicuntur de fequenti cum Commemoratione præcedentis.

Si diverfi fint gradus, Vefperæ dicunat de fuperiore cum Commemoratiome inferioris.

In primis Vefperis Officii Solemnis, But Triplicis prima Claffis non fit Commemoratio præcedentis, nifi fuerit Duplex majus, aut fuperioris gradûs.

In fecundis Vefperis Officit Solemnis non fit Commemoratio fubfequentis, nifi fuerit Duplex minus, aut fuperioris gradus.

In fecundis Vefperis Fefti Triplicis prima Claffis non fit Commemoratio Fefti fimplicis ; de quocunque verò alio fit Commemoratio.

Si concurrentium æquales fint gradus, Velperæ dicuntur de digniore, cum alterius Commemoratione.

DE OFFICIO PARVO B. MARIA, &aliis.

Oficium Defunctorum, Septem Plal

Fficium parvum Beatæ Mariæ, of

mi Pœnitentiales, Litaniæ, Pfalmi graduales quando & quomodo dici debeant, videre eft circa finem Breviarii. DE EXCEPTIONIBUS. Um regulæ ferè omnes quamvis ge

femper aliquam

exceptionem,admonemus obfervationes fingulares fuo loco haberi in Proprio.

Quadam obfervanda ab iis, qui privatim recitant Breviarium.

Q

Ui privatim recitat, ante Lectiones Jube, Domine, benè dicere, non Domne. aut potius Benedictiones dicit:

Ante & poft Orationes dicit: Domine, exaudi orationem meam; non Dominus ver bifcum, etiamfi fuerit Sacerdos.

ant Completorium

Ad Primam quando fit Confeffio, dicit tantùm una vice Confiteor, omiffis his vocabulis, tibi Pater, te Pater, vobis fratres, vos fratres: Deinde dicit: Mifereatur noftri omnipotens Dens, & dimiffis peccatis nofiris perducat nos ad vitam aternam. Amen.

ADDITIO AD FERIAS MAJORES.

Uoties in Feria majore poft Homi

Qliam non additur Refponforium

Evangelicum, tria Refponforia fumuntur de Feria occurrente.

Si Feria major inciderit in Sabbatum, tertium Refponforium erit femper tertium de Feria quarta ; nifi aliter notetuą in Proprio.

Non dicuntur Preces ad Laudes extra Adventum, nifi fit jejunium.

Pars Hiemalis.

« AnteriorContinuar »