Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Summ. Trin, nionem... tanquam probabiliorem, Fide Cath & dictis Sanctorum, ac Doctorum modernorum Theologiæ magis confonam & concordem... duximus eligendam. Quod Concilii judicium eo magis ad regendos mores pertinere conftat quo magis ex ipfis fidelium fanctitas ac Jalus pendet.

,

Ex hac igitur regulâ fit confequens ; primum, ut in rebus Theologicis ad fidei & morum dogmata spectantibus, Theologos quidem etiam modernos audiamus, fi tamen confonas Sanctis Patribus tra dant fententias. Deinde ut, fi ab eis recedant; harum opinionum inhibeatur curfus, nedum earum aliqua ratio habeatur, aut ulla eis tribuatur auctoritas. Denique, ut nemini liceat eligere eam fententiam, quam non veritati magis confentaneam duxerit.

"

Quod ergo in praxi eam nobis liceat fequi fententiam, quam nec ipfi ut probabiliorem eligendam judicemus, hoc novum, hoc inauditum, hoc certis ac notis auctoribus poftremo demum fæculo proditum, & ab iifdem pro regula morum pofitum, repugnat huic effato à Patribus Vincentius celebrato, quod ubique, quod femSirin. Comm. per, quod ab omnibus; nec habere po

1.c.3.

teft

[ocr errors]

teft chriftiana regula fecuritatem.
Hoc initium malorum effe, atque om-
nium antedictarum corruptelarum caput,
&doctrina confecutio & feries temporum
oftendit.Hoc ab Antecefforibus noftris,
viris fortibus ac religiofis cenforiè nota- Apolog. Ca.
tum, hoc fæpè reprehenfum, hodieque fuift.
reprehendi nullo incufante, imo bonis pro-
bantibus, diffiteri nemo poteft.

*

in Cenfuris

J

Nos quoque iis de caufis, has novas fententias, in falutis negotio periculofas re diligenter infpectâ, fummâ ope caveri ac prohiberi oportere cenfuimus, ac cenfemus. Placeat autem illa prudentia, ut ante omnia cuftodiamus, & in tuto collocemus, id quod unum eft neceffarium, Luc. X. 4% fiatque illud Dominicum, eftote pru- Matth. X dentes ficut ferpentes, qui protecto, 16. quod præcipum eft capite fibi confulunt : neque quifquam in dubio falutis,ad actum profiliat, nifi ipfo dubio, non ad nutum voluntatis, aut ex cupiditatis inftin&tu, fed ex rectâ ratione depofito, dicente fcripturâ, rationabile obfequium veftrum:& iterum, fapiens timet & declinat à malo, ftultus tranfilit & confidit: poftremo audiatur Apoftolicum illud; omnia probate, quod bonum eft tenete:& iterum, omne quod non

IL

Rom. XII.13
Prov. XIV.

1б.

1. Theff. ch

V. v. 21.

Rom. chap

XIV. v. 232

.

eft ex fide, id eft ex confcientiâ, five ex perfuafione, peccatum eft: denique, Ibid.ch. 11. teftimonium reddente illis confcien0.15. tiâ ipforum, non aliorum utique, fed ipforum & fuâ.

:

ADMONITIO ET CONCLUSIO.

Admonemus autem & Compresbyteros noftros, five faculares, five regulares, quicumque Epifcoporum auctoritate, vel Verbum Dei prædicant, vel Sacramenta adminiftrant, ne ullo unquam viam falutis, quain suprema tempore Sept. 1665. veritas Deus, cujus verba in æternum permanent, arctam effe definivit, in animarum perniciem dilatari, feu verius perverti finant , plebemque chriftianam ab ejufmodi fpatiosâ lataque per quam itur ad perditionem via, in rectam femitam evocent: que Chrifti verba ab Alexandro VII. incul cata, altè animis infidere optamus & oramus; fperamufque in Domino fore, ut quicumque hactenus laxiores illas fententias nullâ certâ ratione, fed alii alios fecuti docuerunt, docere ipfas jam definant; quippe quas & Epifcopi, ipfique Romani Pontifices reprehendant ; hæretici

Alexand. VII. in praf. Decret.24r

vero, immeritò illi quidem, fed tamen pro more fuo Ecclefia imputent, atque invidiavertant,filii quoque faculi ut vanas rideant: quare inanem illam, Deoque & hominibus exofam fophifticen aliquando averfati, auctore fancto Hieronymo, ad recta fe conferant, Ut qui Hierom prius populum blandimentis deci-Mich. c. ill. piebant, poftea verò annuntiando Hec dicit De deterreant & ad rectam revocent minns, O6, viam; & qui caufa erroris fuerant,

[ocr errors]

incipiant mederi vulneribus quæ intulerunt, & effe occafio fanitatis. Datum in Palatio Regio San-Germano, in Comitiis Generalibus Cleri Gallicani " die quarta menfis Septembris, anno millefimo feptingentefimo. Sic fignatum in Originali.

† L. A. CARD. DE NOAILLES, Arch. Parifienfis, Prafes.

†CAROLUS M. Arch. Dux

Remenfis.

† ANNA, Arch. Auxitanus. ARMANDUS, Arch. Vien

nenfis.

† LEO P.P.Arch. Bituricenfis.

adilla verba

ARMANDUS, Arch, Burdi

galenfi.s

† J. BENIGNUS, Epifcopus Meldenfis.

THENRICUS, Epifcopus & Comes Cabilonenfis.

JOANNES-BAPTISTA, Epifcopus Rhedonenfis.

+ CAROLUS, Epifcopus Maffilienfis.

HENRICUS, Epifcopus Mon

tis-Albani.

+ HENRICUS, Epifcopus Cadurcenfis.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »